مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناس دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مصرف کنندگان انگورهای بیدانه را به منظور مصرف به صورت تازه خوری و تهیه کشمش ترجیح می دهند. به این منظور یکی از اهداف مهم در اصلاح انگورهای تازه خوری تولید ارقام بیدانه جدید می باشد. یکی از روش های اصلاح ارقام بیدانه جدید استفاده از تکنیک نجات جنین است. در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی گل ها قبل از شکوفایی با مواد تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (50 پی پی ام) و سایکوسل (200 پی پی ام) در ارقام فلیم سیدلس، پرلت و عسکری در شرایط باغ انجام گرفت. 50 روز بعد از گرده افشانی تخمک ها از حبه ها خارج شده و در محیط نیچ و نیچ کشت گردیدند. پس از گذشت 10 هفته از زمان کشت تخمک ها، جنین های آنها خارج گردید و در محیط نیچ و نیچ کشت شدند. سپس جنین های بازیابی شده و جوانه زده ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای سایکوسل و بنزیل آدنین به ترتیب با 94/32% و 05/32% بر میزان جنین های بازیابی شده و با 76/26% و 05/27% بر میزان جنین های جوانه زده در مقایسه با شاهد اثر مثبت و معنی داری داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که تاثیر تیمارهای سایکوسل و بنزیل آدنین بر تعداد جنین های بازیابی شده و جوانه زده در هر سه رقم یکسان بود، با این حال اختلاف آن ها با شاهد کاملا معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Exogenous Application of Benzyladenine (BA) and Chlormequate (CCC) on Embryo Germination in Stenospermic Grape through Embryo Rescue Method

نویسندگان [English]

  • ebrahim poorahmadi 1
  • ali ebadi 2
  • mansour omidi 2
  • alireza rahimi 3
1
2
3
چکیده [English]

Consumers prefer seedless grapes for table and raisin grape industry. Release of new superior seedless grape cultivars is one of the main objectives in grape breeding programs. Embryo rescue is one of the techniques to develop a new seedless cultivar. Therefore, in this study, the effects of bud flower spraying with BA (50 ppm) and CCC (200 ppm) before blooming were studied in ‘Flame Seedless’ ‘Perlette’ and ‘Askari’. Ovules were extracted 50 days past pollination, cultured on medium and then their embryos were dissected out of ovules and cultured in NN medium. Recovery and germination of embryos were evaluated. Spraying flowers with BA and CCC resulted in 32.94 and 32.05% of recovered embryos and 26.76 and 27.05% of germinated embryos, respectively, which both had significant differences with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzyladenine
  • Chlormequate
  • Germinated embryos
  • Recovered embryos
  • Stenospermocarpic