بررسی تاثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

آرتمیزینین یک سزکوئی ترپن لاکتون است که توسـط گیاه Artemisia annua تولیــد می شود و در حال حاضر موثرترین دارو علیه بیماری مالاریا می باشد. این ترکیب به همراه مشتقاتش در درمان بیماری های هپاتیت B و سرطان های مختلف نیز کاربرد دارد. با وجودی که سنتز شیمیایی آن امکان پذیر است ولی به دلیل ساختار پیچیده و عملکرد پایین آن از لحاظ اقتصادی مناسب نمی باشد. از آنجایی که این گیاه به عنوان تنها منبع تجاری تولید، مقادیر بسیار پایینی از آن را تولید می کند، تلاش برای افزایش تولید این ترکیب دارویی ارزشمند ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تاثیر الیسیتوری چهار هورمون جیبرلیک اسید( GA3)، سیتوکنین ( 2-iP)، متیل جاسمونات ( MeJA) و سالیسیلیک اسید ( SA) بر روی تولید آرتمیزینین در زمانهای مختلف پس از اعمال تیمار مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که MeJA بیشترین تاثیر را بر روی افزایش تولید آرتمیزینین در مقایسه با سه هورمون دیگر داشته،2iP و SA در رتبه بعد و GA3 کمترین تاثیر را نسبت به سایرین داشته است. بنابراین هورمون MeJA به دلیل تحریک بیشتر و نیز تاثیر افزایشی یکنواخت بر روی تولید آرتمیزینین در زمانهای مطالعه شده، کاندیدای مناسبی برای انجام مطالعات بیشتر جهت استفاده از آن برای کاربرد در سطح مزرعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of some Elicitors on Artemisinin Production in Artemisia annua Plant

نویسندگان [English]

  • mahboobe zare 1
  • mohammad reza bihamta 2
  • mansour omidi 2
  • mohammad reza naghavi 2
1
2
چکیده [English]

Artemisinin, a secondary metabolite, is produced by Artemisia annua L. plant and is nowadays, the most effective drug in the treatment of malaria. This component and its derivatives are also used against hepatitis B and different types of cancers. Chemical synthesis of artemisinin is possible but because of its complex structure and low yield, it is not economically feasible. Since this plant serves as the only commercial source of artemisinin production while also producing it at very low levels, efforts to increase the production source of this valuable drug are indispensable. In this study, the effects of four hormones namely: gibberellic acid (GA3), cytokinin( 2-iP), methyl jasmonate(MeJA) and salicylic acid( SA) on artemisinin production were studied at different time points following treatments. It was observed that MeJA had the highest positive effect on artemisinin production as compared to the other three hormones, and in a descending order of effect there stood 2-iP, SA, and GA3. Therefore, due to the more provoking and uniformly increasing effects on artemisinin content throughout the study, MeJA is a proved to be a promising and suitable candidate for further studies in field applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artemisinin
  • cytokinin
  • gibberellic acid
  • Methyl jasmonate- Salicylic acid