دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 288564، شهریور 1389، صفحه 95-196 (مجله علوم باغبانی ایران) 
بررسی فنوتیپی برخی ژنوتیپ‌های انبه در ایران

منصوره شمیلی؛ علیرضا طلایی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ سیدمحمود طالبی


ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ‏های بادام

سید اصغر موسوی قهفرخی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح¬اله زمانی؛ علی ایمانی


بررسی اثر بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘

یونس مستوفی؛ عزیزه مسیب¬زاده؛ زهرا امام جمعه؛ محمد جوان نیکخواه؛ مریم دهستانی اردکانی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1389، صفحه 301-399
مجله علوم باغبانی ایران
آذر 1389، صفحه 197-300
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1389، صفحه 95-196
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1389، صفحه 1-93