دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 372312، آذر 1389، صفحه 197-300 (مجله علوم باغبانی ایران) 
جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گل‎محمدی ایران

صفحه 223-233

مهناز کیانی؛ ذبیح اله زمانی؛ احمد خلیقی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید رضا کیانی


اثر حلقه‌برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه‌های گل پسته رقم "اوحدی"

صفحه 265-274

علیرضا طلایی؛ مجید اسمعیلی زاده؛ حسین لسانی؛ امان اله جوانشاه؛ حسین حکم آبادی


ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران

بهروز سرابی؛ محمدرضا حسندخت؛ محمد اسماعیل حسنی؛ تیمور رمک معصومی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1389، صفحه 301-399
مجله علوم باغبانی ایران
آذر 1389، صفحه 197-300
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1389، صفحه 95-196
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1389، صفحه 1-93