بررسی تأثیر اتوتتراپلوئیدی بر میزان اسانس و برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان

چکیده

در گیاه دارویی ریحان، با استفاده از تیمار مریستم انتهایی گیاهچه‌ها با غلظت‎های مختلف محلول کلشیسین (6 = pH (w/v),? 75/0، 5/0، 2/0، 1/0، 05/0، 0)، اتوتتراپلوئیدی به دست آمد. میزان اسانس در گیاهان اتوتتراپلوئید حاصل، در مقایسه با گیاهان دیپلوئید شاهد، افزایش معنی‎داری نشان داد و 69 درصد بیشتر از گیاهان دیپلوئید بود. بررسی اثرات اتوتتراپلوئیدی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ریحان با کاشت گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید در مزرعه انجام شد و ویژگی‌هایی نظیر سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، تعداد شاخه‎های فرعی، تعداد و طول خوشه، ضخامت برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع گیاه، قطر گل و ساقه و دوره گلدهی بین گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید اندازه‌گیری و مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر افزایش معنی‌دار وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، ضخامت و عرض برگ، قطر ساقه اصلی و تعداد شاخه‌های فرعی و همچنین کاهش در طول برگ، تعداد خوشه، درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر در گیاهان تتراپلوئید در مقایسه با گیاهان دیپلوئید، در ازای افزایش سطح پلوئیدی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Autotetraploidy on Essential Oil Content and some of Quntitative and Qualitative Characteristics of Basil Medicinal Plant (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaei Hasani
  • Maryam Mirzaei
  • Reza Omid Beigi
  • Mohammad Fathi Ghare Baba
چکیده [English]

The autotetraploidy was achieved in Basil using tip meristem treatment of seedlings with various concentrations of Colchicine solution (0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 and 0.75% (w/v) pH = 6). A significant increase in the essential oil content was observed in tetraploids as they carry the potential of productivity of 69 % more oil over the diploids. A field experiment was conducted to investigate the effect of autotetraploidy on some such quantitative and qualitative characteristics of Basil as: leaf area, fresh and dry weight, chlorophyll content, leaf width and thickness, the number of latral branches, cluster number and length, plant height, flower and stem diameter, as well as period of flowering. This study demonstrated that autotetraploidy significantly increased dry and fresh weight, chlorophyll content, leaf width and thickness, stem diameter and number of lateral branches. On the other hand increase in ploidy level caused decrease in leaf length, cluster number, seed germination percentage and rate, as compered with diploid plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Active substances
  • Colchicine
  • Morphological and physiological characteristics