اثر تنش خشکی بر برخی صفات مرفولوژی، میزان و عملکرد اسانس گیاه گل مکزیکی Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze

نویسندگان

چکیده

گل مکزیکی گیاهی علفی، چندساله و متعلق به خانواده نعناع می‌باشد. از مواد موثره این گیاه، در صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی و نوشابه‌سازی استفاده می‌شود. از آنجایی که تنش خشکی تولید محصول و مواد موثره در گیاهان دارویی را تحت تأثیر قرار می‏دهد، در تحقیق حاضر به بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، طول و تعداد شاخه‏های جانبی، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به شاخه، عملکرد گیاه، میزان و عملکرد اسانس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار پرداخته شده است. تیمارهای تنش آبی عبارت بودند از: 100% ظرفیت زراعی، 85% ظرفیت زراعی، 70% ظرفیت زراعی، 55% ظرفیت زراعی، 100% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-85% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی)، 100% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-70% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی) و بالاخره 85% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-100% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی). نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار در صفات مذکور به جز میزان اسانس، به ترتیب در تیمارهای %100-85 و %55 ظرفیت زراعی مشاهده گردید. در حالی که بیشترین مقدار اسانس در تیمار %55 و کمترین آن در تیمار %70-100 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Morphological Traits, Essential Oil Content and Yield of Anise Hyssop (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze)

نویسندگان [English]

  • Reza Omid Beigi
  • Mohammad Mahmoudi Sourestani
چکیده [English]

Anise hyssop is a prennial herb belonging to the Lamiaceae family. Essential oil of this plant is used in food, pharmaceuticals, cosmetics industries as well as flavoring liqueurs. Since water stress affects the growth, productivity, as well influences the active principles governing medicinal plants, in this research the effect of different water deficit stresses on such morphological traits as plant height, length and number of axillary shoots, stem diameter, leaf number, leaf area, fresh vs. dry weight of leaf, stem and roots, ratio of dry weight of roots to shoots, plant yield and essential oil content as well as yield was evaluated under a Randomized Completely Block Design (RCBD) with three replications. The treatments were 100% of field capacity (FC), 85% of FC, 70% of FC, 55% of FC, 100-85% of FC (100% at vegetative and 85% at reproductive period), 100-70% of FC (100% at vegetative and 70% at reproductive stage), 85-100 % of FC (85% at vegetative and 100% at reproductive phase). All the mentioned traits, except the essential oil content, showed their highest and lowest degrees at 85-100% vs. 55% FC, respectively. In contrast, the highest amount of essential oil content was observed at 55% FC and the lowest one at 100-70%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anise hyssop
  • Essential oil
  • Leaf area
  • water stress
  • yield