بررسی فنوتیپی برخی ژنوتیپ‌های انبه در ایران

نویسندگان

چکیده

انبه یکی از میوه‌های مهم مناطق گرمسیر و سرشار از مواد و عناصر غذایی است. در این تحقیق روابط بین 48 صفت کمی و کیفی مربوط به گل، میوه و برگ در 48 ژنوتیپ انبه مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل مشخصات طول، عرض و شکل برگ، طول دمبرگ، وزن، طول، عرض و شکل میوه، مشخصات گل، میزان فیبر هسته، میزان ویتامین C میوه، میزان TSS آب میوه، درصد اسیدیته میوه، pH آب میوه و عملکرد درخت بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی در محدوده ارقام معنی‎دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی‌های مثبت و منفی معنی‎دار بین برخی صفات مهم را نشان داد. همچنین از تجزیه فاکتور برای تعیین تعداد عامل‎های اصلی استفاده شد. تجزیه عامل نشان داد که اکثر صفات مربوط به میوه، بذر، صفات کیفی میوه و زمان گل‎دهی عوامل اصلی را تشکیل دادند. صفات موثر در 16 گروه عاملی قرار گرفتند که در مجموع 7/83% از کل تغییرات را توجیه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرایب عاملی بالای 6/0 درصد معنی‎دار در نظر گرفته شد. تجزیه کلاستر با استفاده از این 16 عامل و روش وارد انجام شد و ژنوتیپ‎ها را به دو کلاستر اصلی، ژنوتیپ‎های هندی و پاکستانی تقسیم کرد. علاوه بر این استفاده از فاکتورهای اصلی موقعیت ژنوتیپ‌ها در آنالیز دی پلات نیز ژنوتیپ‎های پاکستانی را از ژنوتیپ‎های هندی تفکیک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological Evaluation of Some Mango Genotypes in Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Shamili
  • Alireza Talaei
  • Mohammad Reza Fattahi Moghadam
  • Seyed Mahmoud Talebi

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cluster Analysis
  • Genetic diversity
  • Mangifera indica
  • Quantitative and qualitative traits