دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 421758، زمستان 1389، صفحه 301-399 (مجله علوم باغبانی ایران) 
1. بررسی اثر اکسید نیتریک و تیدیازورون بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)

صفحه 301-308

یونس مستوفی؛ پرگل رسولی؛ روح انگیز نادری؛ غلام باقری مرندی؛ محمدرضا شفیعی


7. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی زیر‌جنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر

صفحه 359-373

علی شاهی قره لر؛ ذبیح اله زمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ناصر بوذری؛ عبداله خدیوی خوب


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1389، صفحه 301-399
مجله علوم باغبانی ایران
پاییز 1389، صفحه 197-300
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1389، صفحه 95-196
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1389، صفحه 1-93