بررسی سازگاری گرده‌افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده

نویسندگان

چکیده

گیلاس (.Prunus avium L) یکی از مهمترین میوه‏های مناطق معتدله در دنیا به شمار می‏رود که به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و نمو میوه و زودرسی و نوبرانه بودن محصول آن، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می‏باشد. با توجه به اینکه اکثر ارقام گیلاس خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده‏دهنده مناسب و سازگار دارند. در این پژوهش‌ گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام "بینگ"، "ناپلئون"، "سفید رضائیه"، "شبستر"و "ابرده" به صورت کنترل شده گرده‏افشانی شد. طرح مورد استفاده بلوک‏های کامل تصادفی (RCBD) با شش تیمار گرده‏افشانی و سه تکرار بود. آزمون زیوایی دانه گرده ارقام مورد بررسی مشخص نمود که کلیه ارقام از درصد جوانه‏زنی مناسب (بالای 60 درصد) برخوردار هستند. نتایج حاصل از خود گرده‏افشانی رقم مادری مشخص نمود که این رقم کاملاً خود ناسازگار می‏باشد. همچنین ارقام گرده‏دهنده شبستر، سفید رضائیه و ناپلئون به ترتیب با 33/56، 83/51 و 49/47 به عنوان گرده‏دهنده مناسب و ارقام "ابرده" و "بینگ" به ترتیب با 2 و 66/0 درصد میوه به عنوان ارقام ناسازگار با زرد دانشکده مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Pollination Compatibility of some Sweet Cherry Cultivars on ‘Zard Daneshkada’

نویسندگان [English]

  • Mousa Rasouli
  • Kazem Arzani
  • Ali Eimani
  • MohammadReza Fattahi Moghadam
چکیده [English]

Sweet cherry (Prunus avium L.) is considered as one of the most important temperate zone fruits worldwide. It is an economical fruit with high demand because of its early ripening fruits that enter the market early in the season. Most sweet cherry cultivars are self-incompatible, not able to produce commercial fruit without being pollinated with a compatible pollinizer. In the present study, floweres of cv. Zarde Daneshkadea were hand pollinated using collected pollen from Sefid Rezaeieh, Napoleon, Abardeh, Bing, Shabestar cultivars as well as pollen from itself. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments and 3 replicates. The pollen germination test of all the examined cultivars resulted in high germination percentages (>65%). Zarde Daneshkada, with zero percent fruit setting, was proved to be a self-incompatible cultivar. The cultivars, Shabestar, Sefid Rezaeieh and Napoleon were compatible with cv. Zarde Daneshkade, with fruit setting of 56.33%, 51.83% and 47.49%, respectively which were recommended as pollinizers for ‘Zarde Daneshkadea’. Bing and Abardeh cultivars showed to be mainly cross-incompatible with Zarde Daneshkadea as their fruit set percentages were 2 and 0.66, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compatibility
  • fruit set
  • pollinizer
  • self-incompatibility
  • Sweet cherry (Prunus avium L.)
  • Zarde Daneshkadea