بررسی اثر کاربرد همزمان اسید بوریک، پراکسید هیدروژن و تیامین با ایندول بوتیریک اسید بر ریشه‌زایی قلمه‌های زیتون "رقم رشید"

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی کاربرد همزمان پراکسید هیدروژن (H2O2)، اسید بوریک (H3BO3) و تیامین (ویتامین ب‌1) در افزایندگی و یا کاهندگی تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) در ریشه‌زایی قلمه‌های زیتون "رقم رشید" در پاییز 1387 و بهار 1388 انجام پذیرفت. در این بررسی از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 5 قلمه در هر تکرار استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن هر کدام از این ترکیبات مجزا و یا با یکدیگر به IBA موجب افزایش شاخص‌های ریشه‌زایی مانند درصد ریشه‌دهی قلمه‌ها، تعداد و میانگین طول ریشه‌ها گردیدند. افزودن تیامین، اسید بوریک و پراکسید هیدروژن به IBA به ترتیب موجب افزایش ریشه‌دهی قلمه‌ها به میزان 6 ، 16 و 20 درصد شده‌اند. افزودن دو به دو آنها به IBA نیز ریشه‌دهی قلمه‌ها را افزایش داده است. کاربرد توأم این مواد نسبت به IBA تنها، ریشه‌زایی قلمه‌ها را تا دو برابر افزایش داد. همچنین نتایج حاکی از آنست که کاربرد مواد شیمیایی مذکور، شاخص‌های ریشه‌زایی قلمه‌ها را در پاییز نسبت به بهار بیشتر افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Simultaneous Application of Boric Acid, Hydrogen Proxide and Tiamine Accompanied with Indole-3-Butyric Acid on Rooting of Olive Cuttings cv. Rashid

نویسندگان [English]

  • Hosein Sadeghi
  • Kamal Rajab Nezhad
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate the influence of rooting cofactors including hydrogen peroxide, boric acid and thiamine along with indole-3-butyric acid (IBA) on rooting of olive cuttings cv. Rashid in autumn 2007 and spring 2008. The study was carried out as a factorial experiment in a Completely Randomized Design (CRD) with three replications, and five cuttings in each replication. Results indicated that these cofactors individually or in combination with IBA could improve such rooting indices as rooting percentage, root number and length. Rooting of cuttings was promoted 6%, 16% and 20% with adding thiamine, boric acid and hydrogen peroxide, respectively. Adding one or two of these cofactors to IBA increased rooting of the cuttings, too. And they simultaneous with addition of IBA almost doubled the rooting of cuttings. Application of these cofactors increased rooting indices more in autumn than during spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • H2O2
  • H3BO3
  • IBA
  • Rashid cultivar
  • Rooting indices
  • thiamine