تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 مربی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور تولید کالوس جنین‏زا در چهار رقم انگور شامل یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس، ریزنمونه‏های تخمدان در دو مرحلۀ III و V جمع‏آوری و در محیط کشت MS با غلظت‏های متفاوت 2,4-D و BAP کشت شدند. برای تمایزیابی جنین از محیط کشت MS با غلظت‏های مختلف IAA و BAP استفاده شد. نتایج نشان داد که جمع‏آوری ریزنمونه‏های تخمدان در مرحلۀ V بالاترین درصد تولید جنین سوماتیکی را در همۀ ارقام ایجاد می‏کند. محیط کشت MS به همراه 5/4 میکرومولار 2,4-D و 1/1 میکرومولار BAP در تولید کالوس جنین‏زا و همچنین محیط کشت MS به همراه 2 میلی‏گرم در لیتر IAA و 1 میلی‏گرم در لیتر BAP در مرحلۀ تمایز جنین بهتر از بقیۀ تیمارهای هورمونی بودند. بیشترین تولید جنین سوماتیکی در ارقام یاقوتی و بی‌دانۀ سفید در زمان دوم جمع‏آوری (v) و کمترین درصد تولید جنین سوماتیکی در ارقام شاهرودی و فلیم سیدلس در زمان اول جمع‏آوری (III) ریزنمونه به دست آمد. به‌منظور تولید گیاهچه و باززایی گیاه، جنین‏های تولید‌شده در مرحلۀ اژدری به محیط کشت MS حاوی 1 میلی‏گرم در لیتر BAP منتقل شدند. در این محیط کشت بیشتر جنین‏ها جوانه زدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Somatic embryogenesis and plant regeneration in grapevine (Vitis vinifera L.) cvs Yaghouti, Bidane Sefid, Shahroodi and Flame Seedless using ovary explant

نویسندگان [English]

 • Amir Jamal mahmood 1
 • Ali Ebadi
 • Masood Mir masoomi 2
 • Mansoor Omidi 3
چکیده [English]

To produce embryonic callus in four grapevine cultivars i.e. Yaghouti, Bidane Sefid, Shahroodi and Flame Seedless, ovary explants were collected at flower developmental stages III and V and cultured in MS medium supplemented with various concentrations of 2,4-D and BAP. For differentiation of somatic embryos, MS medium was supplemented with various concentrations of IAA and BAP. Results showed that collecting ovaries explants at stage V produced the highest percentage of somatic embryos in all studied cultivars. For embryogenic callus production, MS medium supplemented with 4.5µm 2,4-D and 1.1µm BAP was best treatment. However, for embryo differentiation, MS medium supplemented with 2mg/l IAA and 1mg/l BAP was better than the other treatments. The highest percentage of callus which produced somatic embryos obtained in ‛Yaghouti’ and ‛Bidaneh Sefid’ at second sampling time (V), ...

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grapevine
 • ovary explant
 • somatic embryogenesis
 • Regeneration
 1. Ammirato, P. V. (1983). The regulation of somatic embryo development in plant cell cultures: suspention culture techniques and hormone requirement. Biotechnology, 1, 68-74.
 2. Carimi, F., Barizza, E. & Gardiman, M. (2005). Somatic embryogenesis from Stigma and styles of grapevine. In Vitro Cellular and Developmental Biology of Plant, 41, 249–252.
 3. Das, D. K., Reddy, M. K., Upadhyaya, C. & Sopory, S. K. (2002). An efficient leaf-disc culture method for the regeneration via somatic embryogenesis and transformation of grape (Vitis vinifera L.). Plant Cell Report, 20, 999-1005.
 4. Gambino, G., Ruffa, P., Vallania, R. & Gribaudo, I. (2007). Somatic embryogenesis from whole flowers, anthers and ovaries of grapevine (Vitis spp.). Plant Cell Tissue and Organ Culture, 90, 79-83.
 5. Gary, D. J. & Compton, M. E. (1993). Grape somatic embryo dormancy and quiescence: Potential of dehydrated synthetic seeds for germplasm conservation. In: K. Redenbaugh, (Ed). Synseeds, application of synthetic seeds to crop improvement. (pp: 367-379), CRC Press Inc, Boca Raton.
 6. Gresshoff, P. M. & Doy, CH. (1974). Derivation of haploid cell line from Vitis vinifera and the importance of the stage of miotic development of anther for haploid culture of this and other genera. Plant physiology, 73, 123-141.
 7. Gribaubo, I., Gambino, G. & Vallania, R. (2004). Somatic embryogenesis from grapevine anther: identification of the optimal developmental stage for collceting explants. American Journal of Enology and Viticulture, 55, 427-430.
 8. Lopez-perez, A. J., Carreno, J., Martinez, A. & Dabauza, M. (2005). High embryogenic ability and plant regeneration of table grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) induced by activated charcoal. Vitis, 44, 79-85.
 9. Maillot, P., Kieffer, F. & Walter, B. (2006). Somatic embryogenesis from stem nodal sections of grapevine. Vitis, 45, 185-189.
 10. Martinelly, L., Bragana, P., Poletti, V. & Scienza A. (1993). Somatic embryogenesis from leaf and petiole-derived callus of Vitis rupestris. Plant Cell Report, 12, 207-210.
 11. Mauro, M. cl., Nef, C. & Fallot, J. (1986). Simulation of somatic embryogenesis and plant regeneration from anther culture of Vitis vinifera cv. Cabernet-Sauvignon. Plant Cell Report, 5, 377-380.
 12. Mullins, M. G. & Srinivasan, C. (1976) Somatic embryos and plantlets from an ancient clone of the grapevine (cv Cabernet Sauvignon) by apomixes in vitro. Journal of Experimental Botany, 27, 1002-1030.
 13. Murashige[r1] , T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assay with tobacco tissue cultures. Plant Physiology, 15, 473-497.
 14. Olahe, R., Aniko, Z., Andrezej, P., Sussane, H., Laszlo. & kovacs, G. (2009). Somatic embryogenesis in broad spectrum of grapevine genotypes. Scientia Horticulturae, 120, 134-137.
 15. Perl, A., Saad, S., Sahar, N. & Holland, D. (1995). Establishment of long-term embryogenic cultures of seedless Vitis vinifera cultivars–a synergistic effect of auxins and the role of abscisic acid. Plant Science, 104, 193-200.
 16. Salunkhe, C. K., Rao, P. S. & Mhatre, M. (1997). Induction of somatic embryogenesis and plantlets in tendrils of Vitis vinifera L. Plant Cell Report, 17, 65-7.
 17. Salunkhe, C. K., Rao, P. S. & Mhatre, M. (1999). Plantlet regeneration via somatic embryogenesis in anther callus of Vitis latifolia L. Plant Cell Report, 18, 670-673.
 18. Scorza, R., Cordts, J. M., Ramming, D. W. & Emershad, R. L. (1995). Transformation of grape (Vitis vinifera) zygotic-derived somatic embryos and regeneration of transgenic plants. Plant Cell Report, 14, 589-592.
 19. Srinivasan, C. & Mullins, M. G. (1980). High frequency somatic embryo production from unfertilized ovules of grapes. Scientia Horticalturae, 13, 235-250.
 20. Vidal, J. R., Rama, J,. Taboada, L., Martin, C., M. Ibanez., Ssegura, A. & Gonzales- Benito, E. (2009). Improved somatic embryogenesis of grapevine (vitis vinifera) with a focus on induction parameters and efficient plant regeneration. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 96, 85-94.
 21. Xu, X. & Lu, J. (2009). Somatic embryogenesis from seed integuments of seedless grape cultivars. Acta Horticulturae, 827, 515-520
 22. Zhu, YM., Hoshino, Y., Nakano, M., Takahashi, E. & Mii, M. (1997). High efficient system of plant regeneration from protoplasts of grapevine (Vitis vinifera L) through somatic embryogenesis by using embryogenic callus culture and activated charcoal. Plant Science, 123, 151-157.