دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 325-484 
9. بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 28 گونه درمنه ایران

صفحه 401-415

10.22059/ijhs.2015.53490

الهه احدی دولت سرا؛ سید علی رضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ محمد رضا نقوی؛ ابوذر سورنی


14. مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

صفحه 461-473

10.22059/ijhs.2015.53499

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی