مقاله پژوهشی
تأثیر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria x annanasa cv. Camarosa)

فاطمه آقایی فرد؛ مصباح بابالار؛ احمد احمدی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 325-334

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53482

چکیده
  به‌منظور مطالعۀ تأثیر محلول‏پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوۀ توت‌فرنگی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل (تیمار + زمان برداشت میوه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار طی سال‏های 1390‌ـ 1391در گلخانۀ گروه علوم مهندسی و علوم باغبانی فضای سبز دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. گیاهان آزمایش‌شده در گلدان‏هایی به ابعاد 30Í30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوه‌ی کیوی رقم ’هایوارد‘

سیده معصومه حیدری برکادهی؛ محمود قاسم نژاد؛ یونس ابراهیمی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 335-343

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53483

چکیده
  انجام هرس تابستانه و محلول‏پاشی کلسیمی می‏تواند کیفیت میوه‏های کیویرا بهبود بخشد. در این پژوهش، اثر هرس تابستانه در دو زمان، 2 و 15 روز بعد از ریزش گلبرگ‏ها به‌تنهایی یا همراه با محلول‏پاشی کلرید کلسیم 1‌درصد بر کیفیتو مقدار عناصر معدنی میوۀ کیوی رقم ’هایوارد‘ بررسی شده است. محلول‏پاشی کلسیمی 90 روز بعد از ریزش گلبرگ‏ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس‌

امیر جمال محمود؛ علی عبادی؛ مسعود میر معصومی؛ منصور امیدی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 345-352

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53484

چکیده
  به‌منظور تولید کالوس جنین‏زا در چهار رقم انگور شامل یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس، ریزنمونه‏های تخمدان در دو مرحلۀ III و V جمع‏آوری و در محیط کشت MS با غلظت‏های متفاوت 2,4-D و BAP کشت شدند. برای تمایزیابی جنین از محیط کشت MS با غلظت‏های مختلف IAA و BAP استفاده شد. نتایج نشان داد که جمع‏آوری ریزنمونه‏های تخمدان در مرحلۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

سکینه احتشامی؛ حسن ساری خانی؛ احمد ارشادی؛ جعفر امیری پریان

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 353-360

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53485

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع پاکت کاغذی سفید تک‌لایه و سبز دولایه بر آفتاب‌سوختگی و کیفیت میوۀ انار رقم رباب نیریز انجام شد. پاکت‏ها 35 روز پس از تمام‌گل روی میوه‏ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قرار‌دادن پاکت سفید سبب افزایش اندازه و وزن میوه و وزن دانه نسبت به تیمار شاهد شد. در مقابل قرار‌دادن پاکت سبز سبب کاهش اندازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‌های رشدی گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’)

عزیزاله خندان میرکوهی؛ فروغ ظفرفرخی؛ محمدرضا طاهری؛ فرهاد رجالی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 361-375

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53486

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر گونه‏های مختلف قارچ آرباسکولار میکوریز بر کارایی جذب آب و برخی شاخص‏های رشد گیاه زینتی استئوسپرموم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه‏ای‏ اجرا شد. همزیستی تعداد 22 گونه قارچ میکوریزی مختلف با این گیاه در این آزمایش مطالعه شد. نتایج نشان داد که قارچ آرباسکولار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus )

فاتح رسولی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی؛ سید محمدرضا احتشامی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 377-382

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53487

چکیده
    خاک پوششی یکی از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‏ای است‌ که تأثیر مستقیمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان منابع، برای تولید ورمی‏کمپوست این ترکیب می‏تواند در جایگزینی پیت که یکی از پرهزینه‏ترین عوامل تولید در پرورش قارچ دکمه‏ای است استفاده شود. این پژوهش با 9 تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نسبت‌های مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت بر رشد نشاء عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.)

حسین محمدی؛ لیلا تبریزی؛ رضا صالحی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 383-390

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53488

چکیده
  عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.) از خانوادۀ Solanaceae، یک گیاه گرمسیری و بومی جنوب آمریکا با ارزش تغذیه‌ای بالاست. از آنجا که کشت این گیاه از طریق نشاست، این پژوهش به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف ورمی‌‌کمپوست (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در دو بستر کوکوپیت و کوکوپیت‌ـ پرلیت (50‌ـ 50 درصد حجمی) بر شاخص‌های رشدی نشای عروسک پشت پرده در گلخانۀ تحقیقاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

خدیجه جنگجو؛ عباس حسنی؛ بهمن حسینی؛ مراد جعفری؛ مرتضی علیزاده

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 391-399

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53489

چکیده
  بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) گیاهی علفی، چندساله و متعلق به تیرۀ نعناعیان (Lamiaceae) است که کاربرد‏ دارویی و خوراکی وسیعی دارد. پژوهش حاضر به‏منظور بررسی پتانسیل 5 نوع ریزنمونۀ مختلف (قطعات گره، مریستم انتهایی، هیپوکوتیل، کوتیلدون و قطعات برگ) درراستای باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه با استفاده از غلظت‏های مختلف هورمون 6- بنزیل‏آمینوپورین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 28 گونه درمنه ایران

الهه احدی دولت سرا؛ سید علی رضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ محمد رضا نقوی؛ ابوذر سورنی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 401-415

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53490

چکیده
  34 گونه از جنس درمنه در ایران گزارش شده است که از لحاظ پراکنش، تراکم و پوشش مهم‏ترین جنس‏های گیاهی در کشور محسوب می‏شوند. از آنجا که هنوز ‏سیستم کلی و جامعی برای طبقه‏بندی و فیلوژنی آن ارائه نشده است، ‏در این پژوهش سعی شد تا با بررسی تنوع کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی گونه‏های درمنه و مقایسۀ آن‏ها با گونه‏های دیگر موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جمع آوری و ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گشنیز ایران با توجه به برخی از صفات مورفولوژیکی و آنتی اکسیدانی

نرجس صفائیان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ موسی موسوی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53492

چکیده
    در این پژوهش به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‏های بومی گشنیز ایران،21 تودۀ جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی1390‏‏‌ـ 1391 در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد‏) کاشته شدند. برخی صفات مورفولوژیکی (زمان سبز‌شدن، ‏ارتفاع، وزن تر و خشک‏، وزن هزار‌دانه) و ‏آنتی‏اکسیدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)

کامران امیری نسب؛ محمود قاسم نژاد؛ هدایت زکی زاده؛ محمد حسن بیگلویی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 429-440

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53494

چکیده
  پیش‌تیمار خشکی، یعنی آبیاری با تکرار کم و با فواصل طولانی، که به‌منظور گسترش سیستم ریشه‏ای و کاهش خسارت خشکی در گیاهان استفاده‏ می‏شود. در پژوهش حاضر، اثر پیش‌تیمار خشکی به مدت 30 روز در افزایش تحمل به خشکی دو گونه چمن بنت‌گراس خزنده و فستوکای پابلند ارزیابی شد. گیاهان پیش‌تیمارشده و شاهد سپس به مدت 50 روز در معرض تنش خشکی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 441-447

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53495

چکیده
  ریزموجودات مفید (EM)، یکی از کود‏های زیستی تجاری شامل باکتری‏های فتوسنتزی، باکتری‏های اسید‏ لاکتیک، قارچ و اکتینومیست‏هاست. برای ارزیابی اثر ریزموجودات مفید (صفر و 1 درصد) و تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‏مولار) بر صفات مورفوفیزیولوژیک انار رقم شیشه‏کپ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات اسانس های گیاهی، نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات شیمیایی بر ماندگاری گل بریدنی گلایول (Gladiolus grandiflora L.)

معظم حسن پور اصیل؛ حسین علی کریمی؛ صدیقه موسی تژاد

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 449-460

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53497

چکیده
  در این پژوهش با هدف بهبود ماندگاری گل و حفظ کیفیت ظاهری گل شاخه‌‌بریدنی گلایول رقم وایت (Gladiolus grandiflora cv. White) اثر اسانس‌های تیمول و آویشن شیراز در غلظت‌های 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و نانو‌ذرات نقره در غلظت‌های 3 و 5 میلی‌گرم در لیتر، 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات در غلظت‌های 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر به همراه ساکارز 3درصد و تیمارهای آب‌مقطر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 461-473

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53499

چکیده
  ایجاد آسایش دمایی مطلوب در دوره‏های گرم سال با توجه به جمعیت بالا و اقلیم گرم و خشک بیشتر شهرهای ایران ضروری است. آزمایشی به‌منظور بررسی تأثیر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت بر تغییرات دما، رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد انجام گرفت. داده‏های اقلیمی دریافتی و ثبت‌شده از ایستگاه هواشناسی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه‌ای کلم زینتی Brassica oleracea var. acephala

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 475-484

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53501

چکیده
  طی سالیان اخیر کلم زینتی به‌دلیل داشتن اندام‏های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، ازدیاد درون‌شیشه‏ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت‏های مختلف بنزیل آدنین (mg/L1/0، 5/0 و 1)، 2,4-D (mg/L1/0، 5/0)، نیترات نقره (mg/L 2و4) و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار به‏کار گرفته شد. همچنین ...  بیشتر