تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم زراعی و دامی

4 استادیار مرکز بین المللی علوم و تحقیقات کرمان

5 استادیار تربیت مدرس

چکیده

آنغوزه تلخ (.Ferula assa-foetida L) گیاهی وحشی، متعلق به تیره چتریان است. این تحقیق به منظور تعیین نوع خواب در بذر این گیاه و تعیین بهترین تیمار جهت جوانه زنی سریع آن انجام گرفت. بدین منظور 12 تیمار شامل اسید جیبرلیک 500، 1000 و 1500 پی پی ام، نیترات پتاسیم 1/0، 2/0 و 3/0 مولار، آبشویی، 24، 48 و 72 ساعت، حذف پوسته بذر (بذور یکساله و تازه برداشت شده) و بذور تازه برداشت شده با پوسته به همراه شاهد (بذور یکساله با پوسته) در قالب دو طرح کاملا تصادفی در دو دمای20 و 5 درجه سانتی گراد در 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بذور تازه برداشت شده تحت هیچ تیماری جوانه نزدند که دلیلی بر وجود رویان توسعه نیافته در آنها می باشد. در تمامی تیمارها به استثناء حذف پوسته، بذور برای جوانه زنی حداقل 20 روز دمای 5 درجه سانتی گراد نیاز داشتند. تیمارهای دیگر (سطوح مختلف اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم و سطوح مختلف آبشویی) در دمای 5 درجه سانتی گراد تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی نهایی داشتند ولی افزایش چشمگیری در سرعت جوانه زنی ایجاد نکردند. با حذف پوسته در بذور یکساله، آنها حتی در دمای 20 درجه سانتی گراد طی مدت 4 روز 84 درصد جوانه زدند. درحالی که سایر بذور در این دما هیچ جوانه زنی نداشتند. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که حذف پوسته بهترین تیمار جهت جوانه زنی بذر آنغوزه بود. با افزایش ارتفاع محل جمع آوری بذور در رویشگاه نیاز سرمایی جهت جوانه زنی آنها به طور معنی داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Elevation and Different Treatments on Asafetida (Ferula assa-foetida L.) Seed Germination

نویسندگان [English]

  • mohammad reza pirmoradi 1
  • reza omid beygi 2
  • MohammadReza Naghavi 3
  • amin baghizadeh 4
  • abbas yadollahi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Bitter asafetida (Ferula asa-fetidae L.) is a wild plant of the family Umbelliferae. The present study was carried out to determine the type of dormancy of the plant’s seed, and find out the most suitable treatment needed for quick germination of seeds. Twelve treatments including GA3 (500, 1000, 1500 ppm), KNO3 (0.1, 0.2 0.3 Molar), rinsing (24, 48, 72 Hour),elimination of seed coat (one year-old seeds, newly harvsted seeds) along with coated newly harvested seeds vs. control (coated one year old seeds) were employed. The above treatments were carried out in the framework of two completely randomized designs at two temperatures of 20 and 5?C and in four replications. The results obtained through an application of ANOVA indicated the newly harvested seeds not germinating under any of the treatment conditions, a proof of their embryo not being fully developed. Within all the treatments, except the one in which the coating was removed, the seeds needed at least 20 days to be kept at 5?C to germinate. Other treatments (different levels of GA3, KNO3 as well as rinsings) significantly affected the final germination (percent), but did not conspicuously increase the speed of germination. Elimination of the coating in one year-old seeds led to their germination of 84% within 4 days even at 20?C, whereas the other seeds did not germinate at this temprature. The results finally indicated an elimination of seed coat as the most suitable treatment for asafetida seed germination. Increase in the elevation of the seed collection site caused a significant increase in the chilling need of the seed prior to its germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asafetida
  • chilling
  • Dormancy.
  • gibberellic acid
  • washing