بررسی اثر انواع خاک‌پوش و سایه‌انداز بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ایلام

2 استادیار دانشگاه ایلام

چکیده

جهت بررسی اثر انواع خاک‌پوش و پرده‌های سایه‌انداز بر خصوصیات کیفی و کمی گوجه‌فرنگی هیبرید ارلی اوربانا تحت شرایط کمبود آب، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. کرت‌های اصلی به چهار سطح سایه‌دهی (صفر، 40، 55 و 60 درصد) و کرت‌های فرعی به چهار نوع خاک‌پوش (پلی‌اتیلن شفاف، پلی‌اتیلن مشکی، کاه و کلش و شاهد) اختصاص یافت. در ابتدای انتقال نشاها به زمین اصلی تا اواخر تیر ماه همزمان با اوج تولید، دور آبیاری 10 روز یک‌بار و پس از آن تا پایان آزمایش هر هفته یک‌بار تنظیم گردید. نتایج نشان داد حداکثر عملکرد میوه بازار پسند (5/52 تن در هکتار) و میانگین وزن تک میوه (56/103 گرم) با استفاده از خاک‌پوش مشکی و 60 درصد سایه‌دهی و نیز حداکثر عملکرد کل (8/52 تن در هکتار) با استفاده از خاک‌پوش مشکی به‌دست آمد. با استفاده از خاک‌پوش مشکی و 60 درصد سایه‌دهی تعداد میوه ترک خورده و تحت خاک‌پوش شفاف و 60 درصد سایه‌دهی تعداد میوه گلگاه پوسیده به حداقل رسید. در حالی‌که خاک‌پوش مشکی و 55 درصد سایه‌دهی عملکرد میوه‌های گلگاه پوسیده (75/1 تن در هکتار) و خاک‌پوش مشکی همراه با 40 درصد سایه‌دهی عملکرد میوه‌های ترک‌خورده (07/1 تن در هکتار) را به حداقل رساند. بیشترین طول میوه تحت خاک‌پوش مشکی و سایه‌دهی 60 و 55 درصد و بیشترین قطر میوه تحت تیمار بدون خاک‌پوش و 60 درصد سایه‌دهی اندازه‌گیری شد. کاهش شدت نور در حد 60 و 55 درصد بیشترین ضخامت دیواره تخمدان را موجب شد. تیمار شاهد اسیدیته میوه (43/0 درصد) را به بالاترین مقدار رساند. مواد جامد محلول (96/5 درصد) تحت تیمار بدون سایه‌انداز حداکثر بود. با 60 درصد کاهش شدت نور و بدون خاک‌پوش بیشترین تعداد شاخه فرعی و تعداد کل شاخه‌ها رشد کردند. با کاهش 60 درصد نور و پوشاندن زمین با خاک‌پوش شفاف بیشترین تعداد شاخه اصلی شمرده شد. کاربرد خاک‌پوش مشکی توانست تعداد میوه بازارپسند و تعداد کل میوه تولید شده را به حداکثر برساند.تیمارها تأثیر چندانی بر زمان برداشت میوه نداشتند و حد فاصل بین حداکثر و حداقل زمان برداشت میوه 7/17 روز بود. در ضمن نتایج این تحقیق نشان داد با استفاده از خاک‌پوش مشکی و سایه‌دهی 60 درصد در نواحی که شدت نور خورشید بیش از 20000 لــوکس می‌باشد ضمن افزایش عملکرد، میزان میوه‌های غیر قابل عرضه به بازار کاهش می‌یابد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Effecs of Plastic and Organic Mulches and Different Shading Levels on Yield and Quality of Tomato in Term of Water (Lycopersicon esculentum Mill)

نویسندگان [English]

  • zeynab esmayil zade 1
  • mehdi seydi 2
چکیده [English]

Effects of different Mulches and Saran shading on yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum cv. Early Urbana VF) were studied at Ilam University, Ilam, Iran in 2009. The research work was carried out using a 4×4 split plot experimental arrangment through a Completely Randomized Block Design (CRBD) of three replications, where shading levels of 0%: no shading; 40%: white; 55%: double-layered white and 60%: green saran clothes constituted the main plot while different types of mulches [Clear Polyethylene (CP); Black Polyethylene (BP); Straw mulch (SW)] vs Bare Soil (BS) acting as control. Results indicated that the use of BP and 60% shade resulted in maximum marketable fruit weight (52.5 t/h (and average fruit weight (103.56 g), while the use of BP leading to maximum total yield (57.8 t/h). The use of BP along with 60% shade led to the number of cracked fruits to be minimized. The least number of BER fruits was recorded for CP along with 60% shade. Applying BP along with 55% shade resulted in minimum Blossom End Rot (BER) fruits (1.75 t/h). Applying BP and 40% shade resulted in a minimum yield of cracked fruits (1.07 t/h). The highest length of fruit recorded for composite treatments of BP along with 55% and 60% shading. Maximum fruit diameter was obtained under BS along with 60% shade. Pericarp thickness reached the highst level under 60% shade. Under 0% shade and BS, fruit acidity reached the maximum level (%43). Total soluable solids (5.96%) reached its maximum )0.43%) under 0% shading. With 60% shade along with CP, a maximum number of main branches was counted. The use of BP resulted in achieving the highest number of marketable as well as total number of fruits. The treatments didn,t affect the early ripening of fruits. Between the maximum and minimum time of harvest, it lasted 17.7days. It is concluded that the use of BP and 60% shade in areas where sunlight is more than 20000 lux, the quality and quantity properties of tomato crop will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blossom end rot
  • Cracked fruits
  • Mulch
  • Shading
  • Tomatoes