اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح سبزی¬ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی دو ژنوتیپ دستنبوی ایرانی (دستنبوی بیرجند و کرمان) و یک رقم طالبی سمسوری ورامین انجام شد. در این مطالعه، سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیلهای ماتریک 50-، 65- و 75- سانتی بار) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرتنش آبی بر عملکرد، سفتی بافت میوه، میزان قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکاروز میوه و همچنین محتوای پرولین برگ گیاهان معنی دار می باشد. شروع آبیاری در پتانسیل ماتریک 65- سانتی بار، کاهش معنی داری در عملکرد و اجزای آن ایجاد نکرد و از این رو می توان آن را نوعی تنش آبی تعدیل یافته برای این گیاهان به حساب آورد. اثر متقابل بین تنش آبی و ژنوتیپ بر متوسط وزن میوه و میزان مواد جامد محلول معنی دار بود. در مورد این دو صفت، طالبی سمسوری در مقایسه با دو ژنوتیپ دستنبو نسبت به سطوح مختلف تنش آبی واکنش بیشتری نشان داد. تنش آبی تعدیل یافته، اثر مثبت بر میزان قند میوه (گلوکز، فروکتوز و ساکاروز) داشت. در مجموع در شرایط مشابه این آزمایش می توان از طریق اعمال تنش آبی کنترل شده، بدون کاهش عملکرد معنی دار، باعث افزایش کیفیت میوه ها از نظر میزان مواد جامد محلول شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Yield and Fruit Quality of some Iranian Melons

نویسندگان [English]

  • najme zaynali 1
  • Mojtaba Delshad 2
  • abdolkarim kashi 3
  • kamalodin haghbin 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This study was conducted to determine water stress tolerance of two Iranian dudaim melons (Kerman & Birjand) and one Iranian muskmelon (Samsoury). Throughout the experiment, three different levels of irrigation with three irrigation starting points (-50, -65 and -75 cb of matric potential) were employed. Results indicated that water stress significantly affected yield, firmness, fruit sugars as well as leaf proline contents. Starting irrigation at -65 cb matric potential point caused no significant decrease on yield and yield components, indicating that it can be a modulate water stress for improving fruit quality in these crop plants. Also, interaction effects between water stress and genotype on mean fruit weight and on total soluble solids were observed as significant. Regarding these parameters, Samsoury was more reactive to water stress in comparison with the two dudaim genotypes. On the other hand, modulate water stress positively affected fruit sugars (Glucose, Fructose and sucrose). In conclusion, in similar conditions to theose in this experiment, with controlled water stress, such fruit qualities as total soluble solids can be improved without any significant decrease in yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matric potential
  • Modulate water stress.
  • proline