بررسی رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا تحت تأثیر پیوند، روش تربیت و تنک میوه در کشت هیدروپونیک

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح سبزی¬ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، فیزیولوژی و اصلاح سبزی¬ها

4 دانشجوی ارشد

چکیده

رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه‌ی گیاهان گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا به صورت غیر پیوندی و پیوندی روی پایه کینگ‌کنگ و روی ریشه‌ی خودی، با دو روش تربیت تک‌ساقه و دو‌ساقه همراه با دو سطح تنک میوه: 1) خوشه‌های بدون تنک میوه، 2) تنک خوشه‌ها تا 5 میوه با یکدیگر مقایسه گردید. سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، میزان فتوسنتز خالص، شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ، نسبت وزن برگ، وزن ویژه‌ی برگ، سرعت توسعه برگ و سطح ویژه‌ی برگ همراه با صفات کیفی میوه شامل طول، قطر و وزن تک میوه، pH عصاره‌ی میوه، میزان اسید قابل تیتراسیون، ویتامین ث، شاخص‌های رنگ میوه (L*,a*، هیو و کروما) و عملکرد میوه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. پیوند و روش تربیت اثر معنی‌داری روی اغلب صفات مورد بررسی داشتند. عملکرد گیاهان گوجه فرنگی پیوندی روی پایه‌ی کینگ‌کنگ 27% (59/4 کیلوگرم در بوته) و در گیاهان دوساقه‌ای 32% (45/4 کیلوگرم در بوته) افزایش یافت. همچنین سرعت رشد محصول در گیاهان دوساقه‌ای و گیاهان گوجه‌فرنگی پیوندی روی پایه‌ی کینگ‌کنگ افزایش نشان داد. با بررسی توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف گیاه تحت تأثیر پیوند و روش تربیت، نتایج نشان دادند که بیشترین ماده‌ی خشک به میوه‌ی گیاهان پیوندی روی پایه‌ی کینگ‌کینگ (57/54%) و همچنین گیاهان تک ساقه‌ای (47/50%) تخصیص یافت. مطابق با نتایج، کاربرد تکنیک‌های تربیت بوته و پیوند، می‌تواند موجب بهبود رشد و عملکرد در گیاه گوجه فرنگی گلخانه‌ای گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Growth and Yield of " in-Greenhouse Produced Tomato" Cv. Synda as Affected by Grafting, Training and Fruit Thinning in Hydroponic Culture

نویسندگان [English]

  • amir rahmatian 1
  • Mojtaba Delshad 2
  • Reza Salehi Mohammadi 3
  • masoud moosavi 4
چکیده [English]

Growth traits, yield and fruit quality in ‘Synda’ tomato were compared with those in tomatoes grafted onto either ‘King kong’ rootstock or onto their own rootstocks, (trained as single or double stem), and at two fruit thinning levels, of: no thinning or thinned to five fruits per truss. The data related to Crop Growth Rate (CGR), Relative Growth Rate (RGR), Net Assimilation Rate (NAR), Leaf Area Index (LAI), Leaf Area Ratio (LAR), Leaf Weight Rate (LWR), Specific Leaf Area (SLA), fruit length and diameter, single fruit weight, pH, TA, vitamin C, fruit color indices (L*, a*, hue, chroma) and fruit yield harvested per plant were recorded. Grafting and training had important and significant effects on the evaluated traits. Plants grafted onto ‘King kong’ rootstock and double stem plants recorded the highest values in most traits. Fruit yield increased about 27% in plants grafted onto ‘King kong’ rootstock and 42.5% in double stem plants. Also Crop Growth Rate increased in double stem plants and in plants grafted onto ‘King kong’ rootstock. Dry matter allocation varied considerably, depending on the rootstocks and training method. The results indicated that fruits of plants grafted onto ‘King kong’ rootstock stored the highest proportion of plant total dry matter among all treatments (54.57%). According to the results, practical use of the grafting and training techniques could improve growth and yield of tomato in greenhouse system of crop production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit thinning
  • Grafting
  • Greenhouse tomato.
  • Rootstock
  • Training methods