دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 507201، تیر 1390، صفحه 1-103 (مجله علوم باغبانی ایران) 
تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره

صفحه 11-20

زهرا کریمی نافچی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ مصطفی مبلی


تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)

صفحه 31-40

رسول جلیلی مرندی؛ عباس حسنی؛ حامد دولتی بانه؛ حسین عزیزی؛ رامین حاجی تقی لو


برآورد ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین‌های خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دای آلل ناقص

صفحه 53-64

جمالعلی الفتی چیرانی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ سید اکبر خداپرست


اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی تره ایرانی (Allium ampeloperasum Tareh group)

صفحه 95-103

مرضیه دارابی؛ فرشاد دشتی؛ منصور غلامی؛ محمدرضا مصدقی؛ سید مهدی میر فتاح


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1390، صفحه 319-422
مجله علوم باغبانی ایران
دی 1390، صفحه 217-318
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1390، صفحه 105-215
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1390، صفحه 1-103