تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد

چکیده

به منظور بررسی روابط ژنتیکی توده‌‌‌های بومی پیاز ایران و مقایسه با برخی ارقام خارجی، از 15 جفت آغازگر ریزماهواره (SSRs) استفاده شد. بر اساس الگوی نواری حاصل، 12 جفت آغازگر ریزماهواره در 18 توده بومی و پنج رقم خارجی الگوی چند شکل و قابل امتیاز دهی تولید کردند. برای هر مکان ژنی تعداد آلل از دو تا شش آلل با میانگین 3/3 آلل متغیر بود و محتوی اطلاعات چند شکل از 2/0 تا 76/0 با میانگین 52/0 ارزیابی شد که هتروزیگوسیتی بالا را در این توده‌ها نشان داد. میانگین تنوع ژنتیکی درون توده‌ها و ارقام خارجی از 12/0 تا 28/0 متغیر بود. تجزیه واریانس مولکولی بر اساس مربع فاصله اقلیدسی تنوع معنی داری را بین و درون توده‌ها و ارقام خارجی پیاز نشان داد ولی میزان واریانس بین ارقام (42/0) نسبت به درون ارقام (58/0) کمتر بود. گروه‌بندی با استفاده از ضریب تشابه نی و الگوریتم UPGMA، توده‌ها و ارقام خارجی را در شش گروه و یک توده مستقل قرار داد. اگر چه گروه بندی بر اساس داده‌های مولکولی تقریباً منطبق با برخی صفات مورفولوژیکی بود ولی به طور کلی با گروه بندی جغرافیایی انطباق نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of Onion Genotypes using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimi nafchi 1
  • Badrdin Ebrahim Seyed Tabatabaei 2
  • Mostafa Mobli 2
چکیده [English]

To study the genetic relationships among Iranian onion landraces and to compare them with those in some foreign cultivars, fifteen microsatellite (SSR) primer pairs were employed. Based upon the results of the obtained band pattern, 12 pairs of SSR primers in 18 onion landraces and five foreign cultivars form a polymorphic and scorable pattern. There were two to six alleles with an average of 3.3 to every gene location. The polymorphic information content was assessed from 0.2 to 0.76 with a mean of 0.52, which was a proof of high heterozygosity in the masses of landraces. Mean genetic diversity within the landraces and within the foreign cultivars varied from 0.12 to 0.28. Analysis of molecular variance based upon square Euclidean distances indicated significant diversity between and within onion landraces and foreign cultivars. However, the amount of variance between varieties (0.42) was less than that between foreign cultivars (0.58). Grouping through Nei similarity coefficient and UPGMA algorithm, separated the onion landraces and foreign cultivars into six groups and an independent genotype. Although grouping on the basis of molecular data was rather compatible with some of the morphological traits, but it did not, as a whole, match the geographical grouping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Allium cepa
  • heterozygosity
  • Mean genetic diversity
  • Microsatellite