برآورد ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین‌های خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دای آلل ناقص

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، استادیار

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، استاد

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، دانشیار

چکیده

ترکیب‌پذیری و هتروزیس لاین‌های خیار(Cucumis sativus L.) در قالب آزمایش دی‌آلل ناقص 6×6 به منظور تعیین نحوه عمل ژن‌ها طی سالهای 1387-1389 و ارزش هر یک از والد‌ها در هیبرید‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس تفاوت زیادی را در نسل F1 نشان داد. میانگین مربعات ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی تفاوت معنی‌داری نشان داد. میزان ترکیب‌پذیری خصوصی صفات عملکرد بازارپسند و شاخص وزنی ساده از ترکیب‌پذیری عمومی آنها بیشتر بود که نشان دهنده غالب بودن عمل غیر‌افزایشی ژن‌ها است. عملکرد نوبرانه و غیر‌بازارپسند با توجه به ترکیب‌پذیری عمومی بالا توسط عمل افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها کنترل می‌شود. لاین 504 با توجه به ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی بالا برای تولید بذر هیبرید خیار مطلوب است و توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Yield and Specific Combining Ability and Heterosis of some Cucumber Lines in Partial Diallel Design

نویسندگان [English]

  • Jamalali Olfati Chirani 1
  • Gholamali Peyvast 2
  • Habibolah Samizade Lahiji 3
  • Babak Rabiei 3
  • Seyed Akbar Khodaparast 3
چکیده [English]

Combining ability and heterosis were studied in a 6×6 partial diallel cross during 2007-2009 to see the nature of gene action in cucumber (Cucumis sativus L.). Analysis of variance revealed high significant differences among all the F1 hybrid means and among their respective six parental values for all the traits examined. The mean squares attributed to General Combining Ability (GCA) and Specific Combining Ability (SCA) were also highly significant. SCA genetic variances were greater than those of GCA and more important for the traits of Marketable Yield as well as Simple Weight Index, showing the dominance of non-additive gene action. Early yield and nonmarketable yield were controlled by additive and non-additive type of gene action due to high GCA variances. Line 504 with its bearing of high general and specific combining ability is finally found desirable regarding cucumber hybrid seed production and therefore is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additive variance
  • Dominant Variance.
  • Griffings
  • heritability
  • Pickle type cucumber