تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، دانشیار

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، استادیار

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، استادیار پژوهشی

4 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در این تحقیق تحمل به خشکی سه رقم انگور غیرپیوندی (رشه، قزل‌ازوم و بیدانه قرمز) براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای تنش به صورت سطوح مختلف رطوبتی خاک (40 ، 60 ، 80 و 100 ظرفیت مزرعه) به مدت 3 ماه اعمال گردید. نتایج نشان داد که، اثر رقم، سطوح رطوبتی خاک و اثر متقابل رقم × سطوح رطوبتی خاک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. اما دمای برگ بین ارقام معنی‌دار نبود. با کاهش رطوبت خاک، طول ساقه، تعداد برگ در هر بوته، سطح برگ، وزن تازه برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، محتوای نسبی آب و میزان کلروفیل به طور معنی‌دار کاهش یافت. اما دمای برگ، میزان پرولین و قندهای محلول افزایش یافت. تمامی صفات مورد اندازه‌گیری به غیر از دمای برگ و قندهای محلول در رقم رشه بیشتر بود. اما میزان قندهای محلول در رقم قزل‌ازوم نسبت به دیگر ارقام بیشتر بود. بیشترین شاخص کلروفیل برگ‌ها در 100، 80 و 60 درصد ظرفیت مزرعه در رقم رشه بود و کمترین میزان کلروفیل در 40 درصد ظرفیت مزرعه ارقام انگور قزل‌ازوم و بیدانه قرمز مشاهده گردید. در 40 درصد ظرفیت مزرعه، دمای برگ رقم بیدانه قرمز، میزان پرولین رقم رشه و قندهای محلول قزل‌ازوم در مقایسه با ارقام دیگر بیشتر بود. براساس نتایج به دست آمده، رشه و بیدانه قرمز به ترتیب، ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Soil Moisture on the Morphological and Physiological Characteristics of Three Grape Cultivars (Vitis vinifera L.)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Jalili marandi 1
  • Abbas Hassani 2
  • Hamed Dolati baneh 3
  • Hossein Azizi 4
  • Ramin Haji taghiloo 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Drought tolerance of three own-rooted grape cultivars (Rashe, Ghezil Uzum and Red Sultanina) was evaluated at four different levels of soil moisture contents (40, 60, 80 and 100% field capacity through a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications for a duration of 3 months. Results revealed that, grape cultivars, levels of soil moisture and the interaction between them had significant effect on fruit's morphological and physiological parameters. However, leaf temperature did not differ significantly among cultivars. With decrease in soil moisture from field copacity (F.C.), shoot length, number of leaves per plant, leaf area, fresh weight of leaf, dry weight of shoot and root relative water content (RWC) as well as chlorophyll index were significantly decreased, while leaf temperature, proline content and soluble sugars were increased. All the evaluated parameters, except leaf temperature and soluble sugars, were higher in “Rashe” than in other cultivars, but the level of soluble sugars was higher in “Ghezil Uzum” compared with others. The highest leaf chlorophyll index were observed for 100, 80 and 60% of F.C. in “Rashe” while the lowest chlorophyll indexes being observed in “Ghezil Uzum” and “Red Sultaninia” for the treatment of 40% of F.C. In the 40% of F.C. treatment, leaf temperature of “Red Sultaninia”, proline content of “Rashe” and soluble sugars in “Ghezil Uzum” were higher in comparison with those of the others. Based on the obtained results, “Rashe” and “Red Sultaninia” cultivars, were respectively found as the most, and the least drought tolerant cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Field capacity.
  • grape
  • proline
  • RWC