دوره و شماره: دوره 42، شماره 3 - شماره پیاپی 669824، زمستان 1390، صفحه 217-318 (مجله علوم باغبانی ایران)