دوره و شماره: دوره 42، شماره 3 - شماره پیاپی 669824، دی 1390، صفحه 217-318 (مجله علوم باغبانی ایران) 

شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1390، صفحه 319-422
مجله علوم باغبانی ایران
دی 1390، صفحه 217-318
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1390، صفحه 105-215
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1390، صفحه 1-103