اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس‌های جنین‌زا در آلسترومریا رقم فیگو

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

3 مربی پژوهشی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی ایران، محلات، بخش بیوتکنولوژی

چکیده

آلسترومریا (از خانواده آلسترومریاسه) یکی از گونه‌های زینتی تک لپه بوده و به عنوان گل شاخه بریده استفاده می‌شود. در آلسترومریا جهت انتقال ژن از کالوس‌های جنینی استفاده می‌شود. این پژوهش به منظور تولید کالوس‌های جنین‌زا در گل آلسترومریا رقم فیگو انجام شد. بدین منظور، ریزنمونه‌های رویشی (گره، میانگره، برگ) و غلظت‌های مختلف 4 نوع اکسین (2,4-D، NAA، IAA، Picloram) همراه یا بدون هورمون BAP مورد آزمایش قرار گرفتند. بهترین ریزنمونه جهت به دست آوردن کالوس‌های جنین‌زا، گره‌ها (خصوصاً سه گره اول) بودند و ریزنمونه‌های میانگره اگرچه مستعد تولید کالوس‌های جنینی بودند اما در مقایسه با گره‌ها دارای درصد کالوس‌زایی پایین‌تری بودند و ریزنمونه‌های برگ مستعد تولید کالوس‌های جنین‌زا نبودند. بهترین تیمار هورمونی جهت به دست آوردن کالوس‌های جنین‌زا محیط کشت ½ MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر NAA بود. کالوس‌ها جهت باززایی، به محیط کشت MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر BAP منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Growth Regulators and Explants on Embryogenic Callus Induction in Alstroemeria cv. Fuego

نویسندگان [English]

  • Alireza Khaleghi 1
  • Ahmad Khalighi 2
  • Pejman Azadi 3
چکیده [English]

Alstroemeria (Alstroemeriaceae family) is an ornamental monocot mainly produced for its cut flowers. Embryogenic calluses have been employed for gene transformation in Alstroemeria. This research work was undertaken to study the embryogenic callus induction in Alstroemeria cv. Fuego. The vegetative explants (node, internode, leaf) along with various concentrations of auxins (picloram, NAA, IAA, 2, 4-D) either with or without BAP were taken into experimentation. The nodal explants provided the highest embryogenic calluses. The internodal explants resulted in a lower embryogenic callus production than the nodal ones. The leaf explants did not prove any suitable for callus induction. The highest induction rate of embryogenic calluses was obtained for ½ MS medium supplemented with 2 mg/l of NAA. As for regeneration, callus was transferred to regeneration medium supplemented with 2 mg/l of BAP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • alstroemeria
  • embryogenic callus
  • node