دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 544537، شهریور 1390، صفحه 105-215 (مجله علوم باغبانی ایران) 
شناسایی آلل‌های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ‌های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

صفحه 169-183

سید اصغر موسوی قهفرخی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی ایمانی؛ اینکارنا اورتگا؛ فدریکو دیسنتا


ارزیابی جمعیت‌های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زودباردهی

صفحه 193-205

علیرضا فرخزاد؛ ذبیح اله زمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محسن مردی؛ علی قرقانی؛ علی شاهی قره لر


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1390، صفحه 319-422
مجله علوم باغبانی ایران
دی 1390، صفحه 217-318
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1390، صفحه 105-215
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1390، صفحه 1-103