بررسی تأثیر اختلاط هیدروژل با بستر کشت بر رشد، عملکرد وکیفیت میوه خیار گلخانه ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استادیار

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

چکیده

میزان جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تولید گیاهی است. ایجاد شرایط رطوبتی مناسب در بسترهای هیدروپونیک از طریق بهبود خواص فیزیکی سبب بهینه شدن جذب و در نتیجه افزایش رشد و عملکرد می‌گردد. در این تحقیق تلاش شد با استفاده از اختلاط هیدروژل با بستر کشت پرلیت و عمل پیوند به بهبود شرایط جذب توسط گیاه کمک کرده و اثر آن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و فاکتورهای کیفی میوه خیار گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور خیار گلخانه‌ای رقم کاسپین به دو شکل پیوند بر روی پایه کدو مسمایی Cucurbita pepo L. و غیرپیوندی در بستر پرلیت به دو صورت فاقد هیدروژل و هیدروژل‌دار (سوپرآب آ200 نسبت اختلاط 5/1 درصد وزنی بستر) کاشته شد و عملیات محلول‌رسانی در دو سطح کامل (معادل با نیاز آبی محاسبه شده برای گیاه) و کاهش یافته (70% نیاز آبی محاسبه شده برای گیاه) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد تیمار محلول‌رسانی تنها بر کسر زهکشی اثر گذاشته است به گونه‌ای که میزان آن در محلول‌رسانی کامل افزایش یافت. استفاده از هیدروژل در بستر موجب کاهش کسر زهکشی و افزایش عملکرد، وزن خشک ریشه و برگ، سرعت رشد نسبی، میزان فتوسنتز خالص و زی‌توده گردید، در حالی که بر صفات کیفی میوه بی تأثیر بود. گیاهان پیوندی نیز سرعت رشد نسبی بیشتری داشته و توانستند در بسترهای فاقد هیدروژل عملکرد و زی‌توده گیاهان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hydrogel Amendment into Soilless Media on Growth, Yield and Fruit Quality of Grafted and Non-Grafted Greenhouse Cucumber

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Delshad 1
  • Mastaneh Ahrar 2
  • Mesbah Babalar 3
1
2
3
چکیده [English]

Water and nutrient absorption by plants is one of the most conspicuous factors which seriously affect plant productivity. Improving physical properties of soilless media and their water retaining capacity can improve plant's nutrient absorption, growth and subsequent yield. In this study, we tried to improve plant nutrient absorption through incorporation of hydrogel into growth media and practice of grafting to evaluate their effects on growth parameters, yield and fruit quality in greenhouse cucumber. Greenhouse cucumber cv. Kaspian (in two states of either grafted onto Cucurbita pepo L. rootstock or non-grafted) were planted in perlite either with or without hydrogel (Super ab-A200, incorporation rate 1.5%w/w) addition. Fertigation was applied either at full (equal to total water requirement of plants) or reduced (70% of water requirement) levels. Results indicated that fertigation level just affected leaching fraction, causing it to increase in complete fertigation treatment. Adding hydrogel into media led to a decrease in leaching fraction and increased yield, root and leaf dry weight, relative growth rate (RGR), net assimilation rate (NAR) as well as biomass with no effect on fruit quality factors. Grafted plants bore higher RGRs and consequently higher yields and higher levels of biomass, in media with no hydrogel application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorption
  • Biomass.
  • Leaching fraction
  • Net assimilation rate (NAR)
  • Relative growth rate (RGR)