دوره و شماره: دوره 42، شماره 4 - شماره پیاپی 757256، زمستان 1390، صفحه 319-422 (مجله علوم باغبانی ایران) 
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

صفحه 319-327

اله داد سلیم پور؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا بی همتا


5. اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی خربزه‌ ایرانی

صفحه 357-363

طاهر برزگر؛ مجتبی دلشاد؛ عباس مجدآبادی؛ عبدالکریم کاشی؛ ژاله قشقایی


9. اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

صفحه 403-412

نغمه دانشور حکیمی میبدی؛ محسن کافی؛ علی نیکبخت؛ فرهاد رجالی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1390، صفحه 319-422
مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1390، صفحه 217-318
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1390، صفحه 105-215
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1390، صفحه 1-103