دوره و شماره: دوره 42، شماره 4 - شماره پیاپی 757256، اسفند 1390، صفحه 319-422 (مجله علوم باغبانی ایران) 
ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

صفحه 319-327

اله داد سلیم پور؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا بی همتا


اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی خربزه‌ ایرانی

صفحه 357-363

طاهر برزگر؛ مجتبی دلشاد؛ عباس مجدآبادی؛ عبدالکریم کاشی؛ ژاله قشقایی


اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

صفحه 403-412

نغمه دانشور حکیمی میبدی؛ محسن کافی؛ علی نیکبخت؛ فرهاد رجالی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1390، صفحه 319-422
مجله علوم باغبانی ایران
دی 1390، صفحه 217-318
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1390، صفحه 105-215
مجله علوم باغبانی ایران
تیر 1390، صفحه 1-103