تأثیر تغذیه فسفری از منابع مختلف آپاتیتهای ایران در دوره های طولانی کشت بر ویژگیهای غنچه گل رُز (Rosa L. hybrids var. Black magic) در کشت زئوپونیک

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشیار

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

4 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مربی

چکیده

عنصر فسفر پدیده تشکیل گل را در گیاه تحریک کرده و به تشکیل دانه کمک می‌کند، اما فاصله‌ای زیاد بین میزان فسفر قابل تأمین از منابع طبیعی و تقاضای بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد. به منظور ارزیابی اثر تغذیه فسفری طی زمان از آپاتیت‌های مناطق ایران بر خصوصیات گل رُز رقم بلک مجیک (Black magic) در کشت زئوپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. اثر 8 نوع بستر کشت با درصدهای مختلفی از آپاتیت، زئولیت، پرلیت و خاک زراعی به همراه 5 نوع محلول غذایی با غلظت‌های مختلف (3 نوع محلول غذایی کوئیک و همکاران (1975) و 2 نوع محلول غذایی مشابه غلظت خاک مناسب) بررسی گردید. بسترهای کشت حدود یک سال قبل تهیه شده و برای آزمایشی مشابه مورد استفاده قرار گرفته بودند. در این مطالعه میزان فسفر برگ و شاخص‌های گلدهی مانند قطر دمگل، قطر غنچه، طول غنچه و تعداد غنچه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اکثر بسترهای کشت و تمامی محلول‌های غذایی، اثر معنی‌داری بر این شاخص‌ها دارند. در تمام فاکتورهای اندازه‌گیری شده محلول غذایی کوئیک و همکاران (به عنوان شاهد) مناسب‌ترین محلول بوده که با محلول غذایی یک دوم کوئیک و همکاران تفاوت معنی‌داری نداشت. بستر کشت حاوی 1 درصد آپاتیت منطقه دلیر با میانگین فسفر برگ 6/0 درصد (در ماده خشک)، نسبت به سایر بستر‌ها نتایج بهتری ایجاد کرد هرچند در اکثر شاخص‌های اندازه‌گیری شده با بقیه بسترها به جز بستر حاوی آپاتیت منطقه موندن و فاقد خاک زراعی با میانگین فسفر برگ 48/0 درصد (در ماده خشک)، تفاوت معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Phosphorus Feeding from Different Sources of Iran Apatites in Long Periods Culture on Rose (Rosa L. hybrids var. Black magic) Bud Characteristics in Zeoponic Culture

نویسندگان [English]

  • Forouzan Salehi 1
  • Mohsen Kafi 2
  • Mesbah Babalar 3
  • Ahmad Ahmadi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Phosphorus induces flowering and helps seed formation, but there is a big gap between phosphorus supply from natural sources and agriculture and industry demand. In order to investigate phosphorus feeding over long time from Iran regions' apatites on Rose plants characteristics, var. Black magic in zeoponic culture, an experiment was conducted as factorial on the basis of completely randomized design with three replications, that evaluated the effect of 8 types of media with different percentage of apatite, zeolite, perlit and soil, with 5 types of nutrient solution (3 types of Coïc et al. solution and 2 types of solution like a proper soil solution) with different concentrations. The media were provided and used for a similar study one year ago. In this study phosphorus leaf content and flowering indices like pedicel diameter, bud diameter, bud height and bud number were measured. The results showed that the most of the media and all nutrient solutions had a significant effect on these indices. In all of measured factors, Coïc et al. solution (as control) was the most suitable solution that didn’t have significant difference with half strength of Coïc et al. solution. Medium including 1% Delir region apatite with the leaf phosphorus mean of 0.6% (in dry matter) created better results than other media; however, in many measured indices, there was no significant difference with other media except medium including Moondon region apatite and without soil with the leaf phosphorus mean of 0.48% (in dry matter).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Medium
  • Nutrient Solution
  • Phosphorus
  • zeolite