مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در روش‌های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات مرکبات، رامسر

4 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش، اثر تیمارهای ارگانیک، تلفیقی و متداول بر کیفیت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت بررسی شد. صفاتی مانند اندازه میوه، سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، کلروفیل کل، کارتنوئید کل، ویتامین C، فنل کل، ترکیبات فلاونوئیدی (کاتچین، کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کوئرستین کل و کلروژنیک اسید) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها در دو سال اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که کارتنوئید کل، TA و TSS/TA میوه‌های کیوی ارگانیگ در مقایسه با میوه‌های متداول یا تلفیقی اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه، TSS، ویتامین C، کلروفیل کل، فنل کل، نوع فلاونوئیدها مثل کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کاتچین و کلروژنیک اسید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بالاتری داشتند. میزان TSS و اندازه میوه‌ها در روش کشت متداول و تلفیقی به طور معنی‌داری بالاتر از ارگانیک بوده است، در حالی‌که اندازه میوه در تیمار ارگانیک اندکی کوچکتر و گرد شده بود. همبستگی منفی و معنی‌داری بین سفتی بافت و TSS میوه وجود داشت، اما سفتی بافت با فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و کلروفیل کل همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان دادند. در مجموع، نتایج نشان داد که ارزش غذایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها در روش کشاورزی ارگانیک می‌تواند بالاتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. ‘Hayward’

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ashournezhad 1
  • Mahmoud Ghasemnezhad 2
  • Sirous Aghajanzadeh 3
  • Davoud Bakhshi 2
  • Javad Fattahi Moghaddam 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The effect of the organic, integrated and conventional methods of kiwifruit cv. 'Hayward' production on the fruit quality at its harvest time was investigated. Such traits as fruit size, firmness, Total Soluble Solids (TSS), Titratable Acidity (TA), total chlorophyll, total carotenoids, vitamin C, total phenol, flavonoid compounds (catechin, quercetin 3-glucoside and chlorogenic acid) as well as the antioxidant potential of the fruit were evaluated. The results revealed that total carotenoid, TA, TSS/TA in organically produced fruits and in comparison with the conventional and integrated treatments did not significantly differ. But the fruit firmness, TSS, total chlorophyll, ascorbic acid, total phenols, such a flavonoid type as quercetin 3-glucoside, total quercetin, chlorogenic acid, catechin as well as the antioxidant potential were higher in organically produced fruits. Total soluble solids and fruit length in the conventional and integrated management methods were significantly higher than those in the fruits organically produced. The fruits from organic treatments were somehow small and round. A negative correlation was observed between TSS and firmness, but a positive one between total flavonoid, antioxidant capacity as well as between chlorophyll and fruit firmness. Overall, the results indicated that the nutritional value and antioxidant compounds present in the fruits produced through organic farming methods stand at higher levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • flavonoids
  • Kiwifruit
  • Organic culture
  • Phenolic