بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه‌ (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) یک ناهنجاری فیزیولوژیکی است که موجب کاهش عملکرد در تاکستان‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین زمان و شدت بروز مرگ جوانه و مطالعه تغییرات آناتومیکی در جوانه‌های در حال تکامل انگور در تاک‌های میوه‌دار و بی‌میوه رقم عسکری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل تیمار حذف میوه در 2 سطح (میوه‌دار و بی‌میوه) و فاکتور دوم، زمان نمونه‌برداری در 10 سطح ( از 40 تا 130 روز پس از شکفتن جوانه) بود. به این منظور در فصل رشد، شاخه‌های نمونه از بوته‌های میوه‌دار و بی‌میوه، جمع‌آوری شد. سپس با برش عرضی و به کمک میکروسکوپ دیجیتالی نسبت به تعیین درصد جوانه‌های دارای نشانه بافت مردگی و سالم اقدام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار حذف میوه، تاریخ نمونه‌برداری و برهمکنش آنها بر درصد مرگ جوانه‌ در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. در هردو بوته میوه‌دار و بی‌میوه، کمترین درصد مرگ جوانه در 40 و 50 روز پس از شکفتن جوانه و بیشترین درصد مرگ جوانه اولیه در 130 روز پس از شکفتن جوانه مشاهده گردید که در بوته بی‌میوه نسبت به بوته میوه‌دار بیشتر بود. همچنین از نظر ظاهری تفاوتی بین جوانه با بافت آسیب دیده و جوانه با بافت سالم مشاهده نگردید و اولین نشانه داخلی از ناهنجاری مرگ جوانه اولیه در منطقه مورد مطالعه در انگور عسکری، از 60 روز پس از شکفتن جوانه آغاز گردید. مشاهده آناتومیکی جوانه نشان داد که نشانه بروز ناهنجاری مرگ جوانه اولیه در محدوده مرکزی جوانه ظاهر و به تدریج در کل جوانه توسعه می‌یابد و جوانه مرکب حاوی جوانه مرده اولیه، روی شاخه باقی مانده و ریزش نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari)

نویسندگان [English]

  • Bijan Kavousi 1
  • Saeid Eshghi 2
  • Enayat-allah Tafazzoli 3
  • Majid Rahemi 3
چکیده [English]

Primary bud necrosis is a physiological disorder that adversely affects the performance and yield in the vineyards. The present study was conducted to determine the time and intensity of bud necrosis incidence as well as the related anatomical changes in the developing buds of grapevine cv. Askari. A factorial experiment in a randomized complete block design of 4 replications was carried out for the purpose. A first factor taken into account was comprised of two levels of fruit removal treatments (with and whithout fruit), while the second factor being comprised of 10 levels of sampling dates, starting from 40 to 130 Days After Bud break (DAB), with 10 days intervals. A digital microscope was used to determine the percentage of necrotic buds as well as the healthy ones. The results revealed that the effects of fruit removal and sampling date as well as their interactions were significant on percent bud death at a 1% level. Both fruiting and de-fruited vines, bore the lowest bud necrosis at 40 and 50 DAB while the highest percentage of bud necrosis occurred at 130 DAB. The outward appearances of a healthy and a necrotic bud seemed the same and the first symptom of the necrosis disorder commenced at the 60 DAB. Anatomical observations of bud tissue revealed the incidence of bud necrosis within the central bud as a brown spot appearing and gradually expanding. Compound bud, carrying the initial necrotic bud remains on the vine and does not fall off the shoots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomical observation
  • Askari
  • bud necrosis
  • Defruiting
  • grape