اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی خربزه‌ ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه پاریس 11، فرانسه

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و مقاومت به خشکی خربزه ایرانی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیل ماتریک 50-، 65- و 75- سانتی‌بار) و دو توده خربزه ایرانی (زرد جلالی و سوسکی سبز) بود. در طول دوره رشد صفات سطح برگ، هدایت روزنه‌ای و پرولین و در زمان برداشت طول و قطر ساقه، وزن متوسط میوه و عملکرد اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار‌های آبیاری بر سطح برگ، طول ساقه، تجمع پرولین، وزن متوسط میوه و عملکرد تأثیر معنی‌داری داشتند و تنش کم‌آبی باعث کاهش وزن متوسط میوه و عملکرد خربزه گردید. کمترین سطح برگ ( mm231533)، طول ساقه ( cm56/258)، وزن متوسط میوه (1/2898 گرم) و عملکرد ( t/ha96/57) و بیشترین مقدار پرولین (mg/g FW 455/1) در تنش شدید (شروع آبیاری در 75- سانتی‌بار) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین دو توده خربزه تفاوت چشمگیری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon

نویسندگان [English]

  • Taher Barzegar 1
  • Mojtaba Delshad 2
  • Abbas Majdabadi 3
  • Abdolkarim Kashi 4
  • Jaleh Ghashghaei 5
چکیده [English]

A study was conducted at the Research Station of Department of Horticultural Science (Tehran University, Karaj) to evaluate the effects of water stress on yield, growth and some physiological parameters in Iranian melon. The experiment was set out in a split plot design with three replicates. Treatments consisted of factorial arrangement of three Irrigation levels (starting irrigation at -50, -65 and -75 cbar) and two Iranian melon landraces (Zard Jalali and Suski Sabz). The results indicated that the drought levels exerted significant effects on leaf area, stem length, proline accumulation, fruit weight as well as yield. Water stress caused significant reduction in fruit weight and melon yield. The lowest leaf area (31533 mm2), stem length (258.56 cm), fruit weight (2898.1 gr) and yield (57.96 T/ha) as well as the most proline content (1.455 mg/g FW) were obtained for the case of the most sever water stress treatment (-75 cbar). Landrace did not significantly differences for the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matrix potential
  • melon
  • proline
  • Stomatal conductance
  • yield