اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار مرکز تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده

امروزه استفاده از تحریککنندههای زیستی مانند ترکیبات هوموسی در مدیریت چمن مرسوم شده است. از اهداف استفاده از این ترکیبات، افزایش استقرار چمن و تحریک آن به تحمل تنش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه تأثیر هومیک اسید بر بهبود برخی از فاکتورهای رشدی چمن بود و به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده اجرا شد. بذرها در گلدانهای پلیاتیلن کشت شدند و بعد از استقرار گیاهان با محلول آماده شده هومیک اسید از نوع لئوناردیت در غلظتهای 0، 100، 400 و 1000 میلیگرم در لیتر به صورت ماهیانه اسپری شدند. تا نه هفته بعد از زمان شروع تیمار صفاتی همچون ارتفاع، وزن تر و خشک، برخی عناصر ماکرو و میکرو و کیفیت ظاهری نمونهها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد هومیک اسید در غلظتهای 100 و 400 بهتر از غلظت 1000 میلیگرم در لیتر عمل کرد. غلظتهای 100 میلیگرم در لیتر بر صفات وزن تر، وزن خشک و کیفیت ظاهری و 400 میلیگرم در لیتر بر میزان آهن و پتاسیم تأثیر معنیداری داشتند. دو غلظت 400 و 1000 میلیگرم در لیتر هومیک اسید با گذشت زمان تأثیر بهتری بر میزان جذب عنصر روی داشتند. هیچ کدام از غلظتها تأثیری بر مقدار فسفر نداشتند. همچنین افزایش در میزان غلظت هومیک اسید موجب کاهش در میزان ارتفاع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi 1
  • Mohsen Kafi 2
  • Ali Nikbakht 3
  • Farhad Rejali 4
چکیده [English]

The use of such biostimulants as humic materials has recently become common in turf management operations. These products have been used to help the establishment of turfgrass and to enhance the turf stress tolerance capacity. This experiment was aimed at studying the effect of humic acid on some growth factors in turf grass. It was carried out in a factorial Randomized Complete Block Design (RCBD) of four replications and in controlled conditions. Turf seeds were sowed in polyethylene pots and following the establishment of the plants, they were monthly sprayed with Leonardite humic acid in concentrations of 0, 100, 400 and 1000 mg/L. Nine weeks past the start of treatments, such characteristics as height, fresh and dry weight, as well as the level of such elements as micro and macro nutrients were measured along with the visual quality of samples assayed. The results revealed that application of humic acid in concentrations of 100 and 400 mg/L were more effective than 1000 mg/L. The concentration of 100 mg/L positively affected the fresh and dry weight as well as the visual quality of the plants while the 400 mg/L concentration more profoundly affected K and Fe. The two concentrations of 400 and 1000 mg/L exerted a more serious effect on Zn content. None of these concentrations played any role on P content. An increase in humic acid concentration (1000 mg/L) caused a reduction in the height of the plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements uptake
  • height
  • Humic Acid
  • Visual quality