بررسی میزان نرخ فتوسنتزکل و الگوی رشد در 9 رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.) در شرایط آب و هوایی تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

شناخت نیازهای اکولوژیکی، فرایندهای رشد و نمو درختان میوه برای حصول به عملکردی مطلوب در صنعت میوه‌کاری ضروری می‌باشد. همچنین با تعیین الگوی رشد می‌توان طول دوره رشد و نمو میوه و مراحل بحرانی رشد جهت اعمال مدیریت صحیح در باغ را مشخص کرد. در این تحقیق، نرخ فتوسنتز کل و تغییرات الگوی رشد رویشی و زایشی (میوه) در 9 رقم گلابی آسیایی اندازه‌گیری شد. آزمایش در قالب یک طرح کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با 9 رقم در 5 تکرار و در 14 هفته انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین ارقام، زمان‌های مختلف اندازه‌گیری و اثر متقابل زمان و رقم، تفاوت معنی‌داری در میزان نرخ فتوسنتز کل مشاهده گردید (01/0P?). در بین ارقام مورد آزمایش، ‘KS13’ با 10/17 و ‘KS14’ با 15/11 میکرو مول دی‌اکسیدکربن بر مترمربع بر ثانیه (µmol CO2 m-2 s-1)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان نرخ فتوسنتز کل را در طی 14 هفته اندازه‌گیری نشان دادند. همچنین حداکثر میزان فتوسنتز در هفته چهاردهم (µmol CO2 m-2 s-125/24) و حداقل میزان آن در هفته دوم ( µmol CO2 m-2 s-137/7) ثبت گردید. با توجه به نتایج بدست آمده ارقام ‘KS13’ و ‘KS6’ دارای میزان نرخ فتوسنتز کل بالایی بودند. همچنین رشد تجمعی رویشی (شاخه) و زایشی (میوه) با توجه به تغییرات در طول فصل رشد و نمو اندازه‌گیری شد. نتایج، الگوی رشد ساده و کامل سیگموئیدی را برای تمام ارقام مورد بررسی مشخص نمود. مدت زمان هر یک از فازهای رشد تجمعی میوه با توجه به رقم مورد مطالعه متفاوت بود. بطوریکه فاز رکود رشدی 62 روز پس از تمام گل در ارقام KS13، KS14 و KS12 و72 روز پس از تمام گل در ارقام KS6، KS7، KS8، KS9، KS10 و KS11 اتفاق افتاد. همچنین نتایج نشان داد که از نظر زمان رسیدن میوه، ارقام KS7، KS10، KS11 و KS14 زودرس، ارقام KS6، KS9 و KS13 میان‌رس و دو رقم KS8 و KS12 دیررس بودند. با توجه به نرخ فتوسنتز مطلوب اکثر ارقام در شرایط آب و هوایی تهران چنین به نظر می‌رسد که این ارقام از نظر تولید محصول کافی و با توجه به منابع تولید شده حاصل از فتوسنتز سازگاری خوبی را نشان می‌دهند. از طرفی با توجه به نتایج حاصل از رشد رویشی و زایشی می‌توان اطلاعات بدست آمده را برای مدیریت باغ‌های گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Total Photosynthesis Rate and Growth Pattern in Nine Asian Pear (Pyrus serotina Rhed) Cultivars Grown under Tehran Environmental Conditions

نویسندگان [English]

  • Mousa Rasouli 1
  • Kazem Arzani 2
1
2
چکیده [English]

Knowledge of environmental and ecological factors as well as growth and development pattern of fruit trees is an important task in orchard management and fruit industry. In addition, determination of growth pattern is an important aspect in the orchard management system. In this research, the total photosynthesis rate and growth pattern was measured in nine Asian pear cultivars. Experiment was arranged as split plot design in time based on randomized complete block design (RCBD) with 9 cultivars and 14 sampling time, in 5 replicates. According to results, significant differences (P?0.01) were observed in the amount of total photosynthetic rate, among cultivars and sampling times. Among the studied cultivars, ‘KS13’ with 17.10 and ‘KS14’with 11.15 ?mol CO2 m-2 s-1, had maximum and minimum of total photosynthesis rate, during 14 weeks measurement, respectively. The highest total photosynthesis rate (25.24 ?mol CO2 m-2 s-1) was observed in the week 14th, whereas the lowest amount (7.37 ?mol CO2 m-2 s-1) was obtained in the second week of measurements. According to the results, ‘KS13’ and ‘KS6’ cultivars showed highest total photosynthetic rate. Also, seasonal changes in cumulative vegetative (branches) and reproductive (fruit) growth were measured during the growing season. Results indicated the existence of a simple fruit sigmoid growth curve for all studied cultivars. However, duration of each cumulative fruit growth phase was different among the studied cultivars. The growth reduction phase was happened 62 days after full bloom (DAFB) in KS13, KS14 and KS12 cultivars and 72 DAFB in the KS6, KS7, KS8, KS9, KS10 and KS11 cultivars. Results indicated that KS7, KS10, KS11 and KS14 are early; KS6, KS9, KS13 are mid-season, and KS8 and KS12 are late-season maturing fruit cultivars. Fruit data revealed that these cultivars have good adaptation to Tehran environmental conditions with optimum crop yield as a result of optimum photosynthesis activity during the growing season. In conclusion, the obtained results on vegetative and reproductive growth can be used for better and improved management of Asian pear orchards grown under Tehran environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian pear (Pyrus serotina Rhed)
  • Climatic adaptation
  • Cumulative growth
  • photosynthesis