تأثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای هینوکیتیول (1/0، 1، 5 و 10 میکرومولار)، هومیک اسید (100، 500، 1000، 5000 و 10000 میلی‌گرم بر لیتر)، ساکارز (5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) و تیوسولفات نقره (25/0 ، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار)، بر عمر گلجایی و برخی صفات کیفی گل بریده سوسن رقم یلووین پژوهشی با دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار در هر تیمار در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تیمار تیوسولفات نقره در غلظت‌های 25/0 تا 1 میلی‌مولار در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها طول عمر گلجایی گل بریده سوسن را (2 روز) افزایش داد، همچنین تیمار هینوکیتیول در غلظت‌های 10- 5 میکرومولار عمر گلجایی این گل را تا 4/2 روز کاهش داد. مشخص شد تیمارهای اعمال شده جز در غلظت‌های بالا سبب افزایش محلول جذب شده و وزن تر نسبی گل‌های بریده شدند. اسید هومیک، به عنوان یک ترکیب جایگزین با فعالیت شبه سیتوکینینی به طور مشخصی ماندگاری برگ را افزایش داد، به طوری که تیمار کوتاه‌مدت با هومیک اسید 1000 میلی‌گرم بر لیتر، بهترین تیمار در جلوگیری از زردی برگ در شرایط آزمایشی این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut ‘Yelloween’ Lily Flowers

نویسندگان [English]

  • Leyla Keshavarzi 1
  • Esmaeil Chamani 2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of Hinokitiol (0.1, 1, 5 and 10 Micromolar), Humic acid (100, 500. 1000 and 10000 ppm), Sucrose (2.5, 5, 7.5, and 10 percent), and Silver Thiosulphate (0.25, 0.5, 1 and 2 mM) treatments on longevity and some quality characteristics of cut yelloween lily flowers, an experiment was conducted in the form of a completely randomized design of two replications (time) in the Postharvest Laboratory of Mohaghegh Ardabili University. The results indicated that Silver Thiusulfate at o.25 to 1 mM increased the vase life of cut lily as compared with control and other treatments. Hinokitiol at 5-10 Mm decreased the vase life of the flower up to 2.4 days. The applied treatments, except for their higher concentrations, increased the uptake of in-vase solution, maintaining their relative fresh weight. Humic acid, a substitute with Cytokinin-like activity, markedly extended leaf longevity. In other words, a pulse treatment of the flower with 1000 ppm humic acid was found out as the most suitable treatment in preventing the flower from leaf yellowing under the general experimental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hinokitiol
  • Humic Acid
  • leaf yellowing
  • Lilium
  • Senescence