تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور کاهش سرمازدگی میوههای انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه‌ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه‌ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگهداری میزان سرمازدگی و نشت یونی افزایش یافت اما در میوههای تیمار شده روند افزایش بسیار کندتر از میوههای شاهد بود. با افزایش دوره انبارمانی و غلظت اسید سالیسیلیک، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز افزایش یافت. در طول دوره انبارمانی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان ویتامین ث در میوههای شاهد کاهش شدیدی داشت اما در میوههای تیمار شده این کاهش بسیار اندک بود. همچنین مواد جامد محلول و pH میوه‌ها در طول دوره انبارمانی افزایش و اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. اسید سالیسیلیک از میان صفات مربوط به کیفیت میوه، تنها بر اسیدیته قابل تیتراسیون اثر داشت و باعث کاهش آن شد. در کاهش میزان سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه، تیمار 4/1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک بهتر از دیگر تیمارها تشخیص داده شد. نتایج این آزمایش بیانگر تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک در کاهش سرمازدگی و حفظ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انار رقم رباب فارس در سردخانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv. ‘Rabab’ during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayyari 1
  • Mesbah Babalar 2
  • Siyamak Kalantari 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to alleviate chilling injury in pomegranate (Punica granatum) cv. Rabab due to cold storage, the fruits were dipped in 0.7, 1.4 and 2 mM of Salicylic Acid (SA) for 10 min. After 1, 2 and 3 months of storage at 2°C, the fruits were tested for Chilling Injury (CI) as well as some biochemical parameters. The results revealed that with increase in storage time, CI and Ion Leakage (IL) increased, but the increasing trend in treated fruits was slower than that in control. With increase in SA concentration and storage period, Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) activity increased. Antioxidant activity and ascorbic acid content in arils of control fruits were more excessively reduced than those in treated fruits during storage time. Total Soluble Solids (TSS) content and pH increased during storage, while Titratable Acidity (TA) decreased. Among the qualitative parameters, it was only TA that was affected by SA application. For an enhancing of chilling resistance and maintenance of fruit quality during storage, 1.4 mM SA application was found as the most recommendable treatment. The results finally emphasized the positive effect of SA on pomegranate chilling resistance during the fruit's cold storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling index
  • Cv. Rabab
  • fruit quality
  • ion leakage
  • pomegranate
  • Storage period