اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به کلسیم بر رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد تغذیه معدنی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تأثیر نسبت‌های مختلف پتاسیم به کلسیم بر رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) رشد یافته در آبکشت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار (در هر تکرار 48 گیاه) انجام گرفت. بذور خربزه گالیا در کانال‌های حاوی پرلیت و ورمی‌کولیت (به نسبت V:V 3:1) کاشته شده و با نسبت‌های مختلف K/Ca (4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1) تغذیه گردیدند. عملکرد خربزه و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله شاخص کلروفیل و نیترات دمبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان آزمایش کل گیاهان از بستر خارج شده و خصوصیات رویشی شامل سطح برگ، وزن تر و خشک اندام‌های هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که محلول‌های غذایی با نسبت‌های مختلف K/Ca تأثیر معنی‌داری (01/0p?) بر عملکرد خربزه گالیا داشت به طوری که حداکثر عملکرد 65/9 کیلوگرم در بوته در نسبت 3 و حداقل 25/6 کیلوگرم در بوته در نسبت K/Ca برابر 4 به دست آمد. تأثیر تیمارها بر سطح برگ معنی‌دار شد و حداکثر سطح برگ در نسبت 3 مشاهده گردید. یک رابطه مثبت (62/0=R2) بین سطح برگ و عملکرد به دست آمد. حداکثر شاخص کلروفیل نیز در نسبت 3 دیده شد. همچنین تأثیر تیمارها بر وزن تر و خشک برگ‌ها و ساقه‌ها و میزان نیترات دمبرگ معنی‌دار بود. تأثیر تیمارها بر درصد مواد جامد محلول (TSS) میوه‌ها معنی‌دار شد و حداکثر TSS در نسبت 4 مشاهده گردید. به این ترتیب به نظر می‌رسد که نسبت پتاسیم به کلسیم برابر 3 باعث افزایش رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی خربزه گالیا گردید بنابراین، تنظیم نسبت K/Ca در محلول غذایی برای حصول حداکثر عملکرد ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different K/Ca Ratios on the Growth, Yield and Physiological Characteristics of Galia (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Kokabi 1
  • Seyed Jalal Tabatabaei 2
  • Rahim Naghshband Hassani 3
1
2
3
چکیده [English]

Effects of different K/Ca ratios on the growth, yield and physiological characteristics in Galia (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) grown in hydroponics were evaluated. The experiment was arranged in a completely randomized design of three replicates. Melon seeds were sown in a medium containing perlite and vermiculite (3:1 V:V) and then irrigated with water containing different K/Ca ratios of: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. The yield and such plant's physiological characteristics as chlorophyll index and petiole nitrate were assessed. Plants were finally cut and such vegetative characteristics as leaf area, fresh and dry weight measured. The results revealed that the melon yield was significantly affected by various K/Ca ratios, so that the highest yield was observed in ratio 3 (6.25 kg/ per plant), while the lowest was for ratio 4. Leaf area (LA) was significantly affected by various K/Ca ratios, with maximum LA achieved for ratio 3. A positive correlation was observed between leaf area and yield (R2=0.62). The fresh and dry weight of leaf and stem as well as petiole nitrate content were significantly affected by various K/Ca ratios. The percentage of Total Soluble Solids (TSS) was significantly affected by various K/Ca ratios, with the maximum TSS being achieved for the ratio 4 treatment. It was finally concluded that K/Ca ratio 3 treatment was the most effective in improving the growth, yield and physiological characteristics of Galia, so that the adjustment of K/Ca ratio in the nutrient solution at this level seems to be fundamental in obtaining the highest and optimum yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Chlorophyll.
  • Galia melon
  • potassium
  • yield