تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

4 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عامل‌های ورمی‌کمپوست (صفر، 15 و 30 درصد حجم گلدان)، ازتوباکتر (کاربرد و عدم کاربرد) و بیوفسفات (کاربرد و عدم کاربرد) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دوازده تیمار و چهار تکرار در سال زراعی 88-1387 به صورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بالاترین سرعت سبز شدن (94/11 روز)، سریع‌ترین زمان گلدهی (81/88 روز)، بیشترین ارتفاع بوته (05/50 سانتی‌متر)، بیشترین وزن تر (56/44 گرم)، بیشترین وزن خشک (049/12 گرم)، بالاترین میزان اسانس (74/0 درصد)، و بیشترین عملکرد اسانس (34/0 میلی‌لیتر در گلدان) در سطح سوم ورمی‌کمپوست (30% حجم گلدان) حاصل شد. همچنین بیشترین مقدار بذر در بوته (47/4 گرم) در تیمار اثر متقابل سطح دوم ورمی‌کمپوست و کاربرد بیوفسفات زیستی، مشاهده شد. تیمار کود بیوفسفات اثر معنی‌داری بر سرعت سبز شدن بذرها و مقدار کلروفیل برگ نشان داد. همچنین اثر متقابل بیوفسفات و ورمی‌کمپوست تأثیر معنی‌داری بر وزن خشک، وزن بذر در بوته، مقدار فتوسنتز و میزان کلروفیل برگ داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biofertilizers on Physiological, and Morphological Characteristics and on Essential Oil Content in Dragonhead (Dracocephalum moldavica)

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Mafakheri 1
  • Reza Omidbeygi 2
  • Fatehmeh Sefidkon 3
  • Farhad Rejali 4
چکیده [English]

To study the effects of biofertilizers on physiological and morphological characteristics, as well on essential oil content in Dragonhead (Dracocephalum moldavica), an experiment was conducted at Tarbiat Modares University in 2009. The studied factors were: Vermicompost (0, 15, 30% V/pot), Azotobacter (inoculated and non-inoculated), and phosphatic biofertilizer (inoculated and non-inoculated). The experiment design was a factorial based on randomized complete block design of twelve treatments and four replications. Results revealed that Vermicompost fertilizer significantly affected seed emergence speed (11.94 days), flowering (88.81 days), plant height (50.05 cm), fresh and dry yield (44.56 and 12.049 gr), photosynthesis rate and chlorophyll content, essential oil content (0.74%) as well as essential oil yield (0.34 mlit/pot). Maximum seed weight per plant (4.47 gr) was obtained for BV15. Biophsphate also showed significant effects on seed emergence and chlorophyll content. Interactions of the two factors of Biophosphate inoculation and Vermicompost fertilizer were also significantly affected the plant's dry weight, seed weight per plant, photosynthesis rate as well as the chlorophyll content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • Biophosphate
  • Dragonhead
  • Essential oil
  • vermicompost