ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد‌ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 محقق دانشکده کشاورزی، غذا و منابع طبیعی، پارک تکنولوژی دانشگاه سیدنی، استرالیا

4 مربی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

از نشانگر رپید (RAPD) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه‌های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن و persicus Asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR بر روی نمونه‌ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر DNA را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها 160 نوار چند شکل بودند (4/91 درصد چندشکلی). تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها بر اساس حضور نوار (یک) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین و کمترین ضریب تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها به ترتیب 71/0 و 29/0 به دست آمد. در تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌ها در ضریب تشابه 68/0 در هفت زیرگروه مجزا جای گرفتند. ژنوتیپ‌های وحشی در چهار زیرگروه، مارچوبه‌های اهلی همراه با مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن در دو زیر گروه قرار گرفتند. persicus .A به عنوان یک گونه مجزا و با اختلاف چشم‌گیری از دیگر نمونه‌های آزمایش شده در زیر‌گروه‌ آخر جای گرفت. بنابر نتایج به دست‌آمده ژنوتیپ‌های مورد بررسی از تنوع نسبتاً بالایی برخوردار بودند که نشان‌دهنده غنی‌بودن ذخایر ژنتیکی مارچوبه در ایران است. ضمن اینکه، این بررسی توانایی نشانگر RAPD برای تفکیک گونه‌های مارچوبه و مطالعه تنوع ژنتیکی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Genetic Diversity among some Iranian Edible Asparagus (Asparagus officinalis L.) Genotypes using RAPD Markers

نویسندگان [English]

  • Behrouz Sarabi 1
  • Mohammadreza Hassandokht 2
  • Mohammad Esmaeil Hassani 3
  • Teymour Ramak Masumi 4
چکیده [English]

RAPD markers were employed to assess the genetic diversity of 34 Iranian wild edible asparagus (A. officinalis) genotypes as well as cv. Mary Washington and A. persicus. In total, 80 RAPD primers were employed for PCR reactions, among which, 18 revealed reasonable polymorphism. The 18 primers produced 175 bands, of which, 160 were polymorphic (91.4% polymorphism). Cluster analysis of the genotypes was performed based on their presence (1) or absence (0) of the bands, employing Jaccard's Similarity Coefficient and the method of UPGMA. The highest and lowest observed genetic coefficients of similarity between genotypes were recorded as 0.71 and 0.29, respectively. At a distance of similarity of 0.68 on the dendrogram, the genotypes were divided into seven sub-clusters. Wild genotypes were positioned in four subclusters followed by two subclusters that included the cultivated asparagus and the edible A. officinalis cv. Mary Washington. The species A. persicus, as a distinguished ones, located in a last subcluster with an acceptable distance from other genotypes. The examined genotypes were of relatively high diversity, indicating the richness of asparagus genetic resources in Iran. Furthermore, this study reflected the capability of RAPD markers in differentiating Asparagus species and to study their genetic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asparagus
  • Asparagus officinalis
  • Genetic diversity
  • RAPD marker.