مطالعه ویژگی‌های رشد و نمو گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت تأثیر نسبت‌های مختلف آمونیوم و نیترات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

چکیده

نوع نیتروژن می‌تواند اثرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مهمی بر گیاه داشته باشد. در این مطالعه طی دو آزمایش به صورت آب کشت و همچنین یک آزمایش تحت کشت خاکی (گلدانی)، اثر تغذیه آمونیومی، نیتراتی، و آمونیوم-نیتراتی روی گیاهان فلفل تحت شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفت. ماده 3، 4-دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) به عنوان ممانعت‌کننده اکسیداسیون آمونیوم در کشت خاکی به کار رفت. نتایج نشان داد که در آب کشت وقتی دانهال‌های فلفل از ابتدا تحت تیمار کامل یا نسبتی از آمونیوم قرار بگیرند رشد و نمو و عملکرد رویشی آنها در مقایسه با گیاهان روییده با نیترات شدیداً کاهش می‌یابد، ولی وقتی دانهال‌های فلفل ابتدا برای دو هفته در محلول غذایی حاوی نیترات (پیش‌تیمار) قرار گرفتند، تحمل نسبی آنها به آمونیوم در ترکیب با نیترات افزایش یافت. لذا احتمالاً نسبت‌های نیترات به آمونیوم در داخل گیاه در کاهش حساسیت گیاهان نسبت به آمونیوم مهم به نظر می‌رسد. از سویی دیگر، گیاهان روییده در خاک تحمل بهتری نسبت به شرایط تغذیه آمونیومی در مقایسه با آب کشت نشان دادند و نتایج مربوط به پارامترهای رشد و نمو گیاهان بخوبی مؤید این واقعیت بود. این مسأله می‌تواند احتمالاًً به سبب خاصیت بافری خاک و تثبیت آمونیوم به وسیله کلوئیدهای خاک و آزادسازی تدریجی آن برای گیاهان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Growth Characteristics of Pepper (Capsicum annuum L.) Growing under Different Ammonium to Nitrate Ratios

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Souri 1
  • Nasrin Farhadi 2
  • Hamdireza Roosta 3
1
2
3
چکیده [English]

Nitrogen forms exert significant effects on physiological and morphological characteristics of plant. In this study, the effects of ammonium, nitrate, and ammonium-nitrate on pepper plants were investigated in soil culture, as well as in solution culture. In the soil culture, 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) was used as a standard nitrification inhibitor to guarantee the presence of ammonium inside the soil. The results indicated that, in solution culture, when seedlings, at their early stages, were either treated with ammonium, or a portion of ammonium, plant growth parameters were severely decreased as compared with the nitrate grown plants. However, when seedlings were pretreated in nitrate for two weeks, the relative tolerance of plants to ammonium increased. Plants in soil culture had better tolerance to ammonium nutrition as compared with those grown in solution culture. This was probably due to the buffering action properties of the soil in which NH4+ is absorbed onto the soil colloids and slowly released over the time. This is further supported by better growth characteristics of plants grown in ammonium supplied soil as compared with ammonium-fed plants grown in hydroponics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ammonium
  • Aquiculture.
  • Dimethylpyrazole phosphate
  • Nitrate
  • nitrification
  • pepper