نویسندگان

1 دانشجوی دکتری خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، بخش خاک و آب

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور کاهش تناوب باردهی نارنگی انشو، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تکرار و 6 تیمار به‌مدت چهار سال انجام شد. تیمارها شامل: 1. شاهد (مصرف متعادل عناصر غذایی بر اساس آزمون برگ و پیش‌بینی عملکرد محصول)؛ 2. مصرف پاییزه نیتروژن (N- NH4)؛ 3. هرس بهاره؛ 4. محلول‌پاشی زمستانه اوره؛ 5. محلول‌پاشی تابستانه اوره؛ 6. محلول‌پاشی اوره همراه با مصرف پاییزه نیتروژن (N-NH4) و هرس بهاره بود. عملکرد میوه و شاخص تناوب باردهی برای کلیه تیمارها به دست آمد. نتایج سال اول آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد در این سال، متعلق به تیمار 6 (محلول‌پاشی اوره همراه با مصرف پاییزه نیتروژن و هرس بهاره) بود به‌طوری‌که عملکرد در این تیمار 274 کیلوگرم به ازای هر درخت بود که نسبت به تیمار شاهد 28 درصد افزایش داشت. در سال دوم آزمایش نیز بیشترین عملکرد متوسط میوه از تیمار 6 حاصل گردید به‌طوری‌که عملکرد متوسط به ازای هر درخت از 65 کیلوگرم در تیمار شاهد به 198 کیلوگرم در این تیمار رسید. نتایج سال سوم آزمایش که سالی کم‌محصول (off year) بود نشان داد که بیشترین عملکرد متوسط میوه از تیمار 3 (هرس بهاره) حاصل گردید به‌طوری‌که عملکرد متوسط به ازای هر درخت از 84 کیلوگرم در تیمار شاهد به 232 کیلوگرم در این تیمار افزایش یافت. نتایج سال چهارم آزمایش که سال‌آور (on year) بود نشان داد که بیشترین عملکرد (عملکرد متوسط 307 کیلوگرم به ازای هر درخت) از تیمار شاهد حاصل شد. مقایسه عملکرد تیمارهای مختلف در سال‌های متوالی نشان می‌دهد که کلیه تیمارها تناوب باردهی را نسبت به شاهد تعدیل کردند. اما در تیمار محلول‌پاشی اوره همراه با مصرف پاییزه نیتروژن و هرس بهاره سیکل سال‌آوری تقریبا از بین رفت و عملکرد در کل سال‌های آزمایش به حد قابل قبولی رسید. همچنین نتایج نشان داد که تیمار محلول‌پاشی اوره همراه با مصرف پاییزه نیتروژن و هرس بهاره کمترین مقدار شاخص تناوب باردهی را به خود اختصاص داد و تیمار شاهد، بیشترین مقدار شاخص سال‌آوری را نسبت به بقیه تیمارها نشان داد. لذا نظر به اینکه در تیمار محلول‌پاشی اوره همراه با مصرف پاییزه نیتروژن و هرس بهاره تناوب باردهی تقریباً از بین رفته و عملکرد در کل سال‌های آزمایش به حد قابل قبولی رسیده است به کارگیری این تیمار در باغ‌های مرکبات شمال می‌تواند از نظر اقتصادی برای باغ‌داران منطقه مقرون به صرفه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alleviation of Alternate Bearing in Satsuma Mandarin by Use of Nitrogen Management and Application of Pruning in East of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi Kangarshahi 1
  • Gholamreza Savaghebi 2
  • Negin Akhlaghi amiri 3

چکیده [English]

In order to investigate and reduce the alternate bearing in Satsuma mandarin (Citrus unshiu), an experiment was conducted in a randomized complete block design of 6 treatments and 5 replications and for a duration of 4 years. Treatments included: 1. Control (optimal application of mineral nutrients as based on leaf analysis and yield); 2. Autumn nitrogen application; 3. Spring pruning; 4. Summer urea spraying; 5. Winter urea spraying; 6. Urea spraying along with autumn nitrogen application, as well as spring pruning. Results obtained for the first year revealed that the highest yield belonged to treatment 6 with 274 kg of fruit per tree, while control yielding 214 kg per tree. During the second year, the highest yield was also obtained from treatment 6, i.e. 198 kg per tree compared with 65 kg in control. During the third year of the experiment which was an "off year", the highest yield was obtained in treatment 3 with 232 kg/ tree as compared with 84 kg in control. During the forth year being an "on year", the highest yield came from control with an average of 307 kg per tree. The total yields in different treatments during the four years of experiment were then compared. Results indicated that, alternate bearing cycle was alleviated as compared with the trees in control. However, in treatment 6, the alternate bearing cycle was almost disappeared with the total yield reaching an acceptable level during all the four years. The index of alternate bearing was calculated for all the treatments with the results indicating that treatment 6 bore the lowest while control had the highest index among all the treatments. So, as observed for treatment 6 (urea spraying with autumn nitrogen application and spring pruning) in which alternate bearing got almost balanced with an increase in total annual yield of acceptable level, this treatment could be considered as an economical, and profitable practices in citrus gardens in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate bearing index
  • Post-harvest application of nitrogen
  • pruning.
  • Summer and winter foliar application of urea