تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر جوانهزنی بذر جنسهای چمن و ارزیابی پتانسیل جذب آن به منظور گیاهپالایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اخیراً استفاده از گیاهان تجمعکننده فلزات سنگین برای پالایش مناطق آلوده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سرب یکی از مهمترین آلاینده‌هایی است که تجمع غلظتهای نسبتاً بالایی از این فلز در برخی مناطق گزارش شده است. در این تحقیق توانایی تحمل بذر جنس‌های چمن در مرحله جوانهزنی به غلظتهای مختلف سرب و در مرحله استقرار گیاه بررسی گردید. در بخش اول این تحقیق نیترات سرب در غلظتهای 0، 200، ،400 800 و 1000 میلیگرم در لیتر در مرحله جوانهزنی به کار برده شد. بخش دوم با اضافه نمودن غلظتهای 0، 200، 400 و 800 میلیگرم در لیتر نیترات سرب به خاک در مرحله استقرار اجرا گردید. صفاتی که در این آزمایشها اندازهگیری شدند، شامل درصد جوانهزنی، روند جوانهزنی در طی زمان، طول ریشهچه، طول ساقهچه، طول اندام هوایی و ریشه، وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، عرض برگ، میزان کلروفیل برگ و میزان تجمع سرب در اندام هوایی و ریشه بود. طبق نتایج با افزایش غلظت سرب، درصد جوانهزنی و طول ساقهچه نسبت به شاهد افزایش یافت ولی بر رشد ریشهچه اثر بازدارندگی داشت. فاکتورهای رشدی چمن در مرحله استقرار تحت تأثیر غلظتهای سرب قرار نگرفت. میزان تجمع سرب در ریشهها نسبت به اندامهای هوایی بیشتر بود. با افزایش میزان سرب در خاک میزان تجمع سرب در اندامهای چمن افزایش یافت. به طور کلی در بین سه جنس مختلف چمن، رایگرس با 5/473 میلیگرم در کیلوگرم و کنتاکی بلوگرس با 5/1121 میلیگرم در کیلوگرم به ترتیب کمترین و بیشترین تجمع سرب را در اندام هوایی داشتند. در حالی که برموداگرس 9/877 میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک و رایگرس با 2/2743 میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک به ترتیب کمترین و بیشترین تجمع سرب را در ریشه نشان دادند. ارزیابی تحمل و توانایی پالایندگی نشان داد رایگرس میتواند به عنوان یک گیاه پوششی و سوپرجاذب در مکانهای آلوده به سرب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lead Concentrations on Seed Germination of Turfgrass Genus and its Potential for Phytoremediation

نویسندگان [English]

  • Mina Taghizadeh 1
  • Mohsen Kafi 2
  • Mohammadreza Fattahi Moghaddam 2
  • Gholamreza Savaghebi 2
چکیده [English]

Heavy metal hyperaccumulators have recently attracted considerable attention in remediation of an area's pollutants. Lead (Pb) is one of the main pollutant heavy metals that its relatively high concentration have been reported in some environments. In present study, the potential of turfgrass tolerance, regarding seed germination and plant establishment were evaluated, in different concentrations of lead. In an initial stage, the application of Pb(NO3)2 at 0, 200, 400, 800 and 1000 mg/l was tested on seed germination. During the second stage, the effect of a supplement of 0, 200, 400 and 800 mg/l of Pb(NO3)2 concentrations to soil was studied on plant establishment. Some traits including percentage of and germination rate, plumule and radicle lengths, shoot and root lengths, shoot and root fresh weights, shoot and root dry weight, leaf width, leaf chlorophyll content and lead accumulation in shoot and root were recorded. Results revealed that the germination percentage and shoot length increased with increase in lead concentrations in comparison with control, while there was an inhibition effect observed on root growth. The growth factors were not affected by different concentrations of lead in establishment stage in the case of turfgrass. Pb accumulation level in roots was higher than that in shoots. The extent of accumulated Pb in turfgrass tissues increased by increasing Pb in the soil. In total, ryegrass and Kentucky bluegrass accumulated the least (473/5 mg/kg) and the most (1121/5 mg/kg) level of Pb in their shoots, respectively. However bermudagrass and ryegrass showed the least (877/9 mg/kg) and the most (2743/2 mg/kg) lead accumulation in their roots, respectively. An evaluation of the different plant's tolerance and accumulating potential indicated that ryegrass could be employed as cover plant as well as a lead hyperaccumulator plant in remediation of polluted areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bermudagrass.
  • Kentucky bluegrass
  • Pb (NO3)2
  • remediation
  • Ryegrass