اثر زمان نمونه‌گیری، نوع و آرایش کشت ریزنمونه‌ها و نوع آنتی‌اکسیدان بر استقرار و رشد ریزنمونه‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شرایط درون شیشه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در این تحقیق، چهار آزمایش مجزا جهت مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار و رشد ریزنمونه‌های دو ژنوتیپ گردو Z60 و Z63 جمع‌آوری شده از ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان اجرا گردید. آزمایش‌ها شامل بررسی پنج زمان نمونه‌گیری، چهار نوع ریزنمونه، سه حالت قرار دهی ریزنمونه روی محیط کشت و شش نوع ماده آنتی‌اکسیدان بودند. در هر دو ژنوتیپ، ریزنمونه‌های مریستم انتهایی و تک گره که در اردیبهشت‌ماه گرفته شدند به دلیل داشتن نقطه فعال رشد و نیز شرایط فیزیولوژیکی مناسب بیشترین رشد و استقرار را دارا بودند و نسبت به سایر ریزنمونه‌ها از این نظر اختلاف معنی‌داری را نشان دادند. همچنین ریزنمونه‌هایی که به صورت عمودی و به سمت بالا روی محیط کشت قرار داده شدند رشد بهتر و بیشتری داشتند. در ژنوتیپ Z63 نتایج نشان داد که پلی‌وینیل پیرولیدون و فلوروگلوسینول موجب افزایش استقرار ریزنمونه‌ها و کاهش تعداد ریزنمونه‌های قهوه‌ای شده گردیدند و علاوه بر آن باعث افزایش معنی‌دار در وزن تر و قطر کالوس نسبت به سایر تیمار‌ها شدند. در ژنوتیپ Z60 سیستئین اثر معنی‌داری در افزایش استقرار ریزنمونه‌ها، کاهش تعداد ریزنمونه‌های قهوه‌ای شده و افزایش وزن تر کالوس داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sampling Time, Explant Type, Culture Orientation and Antioxidant Type on in-vitro Explant Establishment and Growth of Persian Walnut

نویسندگان [English]

  • MohammadBagher Yari 1
  • Mansour Gholami 2
  • Mahmoud AsnaAshari 2
1
2
چکیده [English]

Four separate experiments were conducted to study the effects of factors controlling the establishment of explants from two walnut genotypes Z60 and Z63 (Damavand). Factors were explant type, sampling time, explant orientation on the growth medium and antioxidants type. The explants were collected from the collection Garden of Tooyserkan Walnuts Research Station. Four explant types (apical meristem, single node, petiole and leaf), five sampling times (April, May, June, July and August), three modes of explant orientation on growth media (vertical, inverted vertical, and horizontal) as well as six antioxidant agents (ascorbic acid, citric acid, cysteine, asparagine, polyvinyl pyrolidone, and fluroglucinol) were studied. Culture Medium was DKW supplemented with 0.2 mg IBA. For either one of the genotypes, apical meristem and single node explants were collected in April and May. Due to the existence of plant growth hormones in meristematic tissue, the highest growth and establishment was observed for apical meristem type of explants, and with significant differences as compared with the other types of explants. Also explants oriented vertically and upwards on the growth medium, due to normal stem polarity direction and probably better absorption and transfer of nutrients, had greater growth, exhibiting significant differences in comparison with other treatments. As for Z63 genotype, after a passage of six weeks time, results indicated that Polyvinyl Pirolidone, and Fluroglucinol increased the rate of explants establishment, reduced the browning of explants and significantly increased callus fresh weight and diameter. For Z60 genotype, Cysteine antioxidant had significant effects on increasing the explants' establishment, reducing the rate of browning as well as increasing callus fresh weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Browning.
  • Micro-propagation
  • Walnut