ارزیابی جمعیت‌های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زودباردهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

5 استادیار دانشگاه شیراز

6 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و زود باردهی در طول چندین سال متفاوت رشدی، پژوهشی روی جمعیت‌های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده انجام گرفت. در این آزمایش برخی صفات کمی و کیفی در بیش از 400 نتاج حاصل از چهار ترکیب تلاقی سیب‌های ارقام گلاب و شفیع‌آبادی به عنوان والدین پدری و ارقام رداسپار و گلدن اسموتی به عنوان والدین مادری، اندازه‌گیری شدند. پارامترهای آماری مانند ضریب تغییرات فنوتیپی و شاخص تنوع فنوتیپی شانون-ویور به عنوان معیارهایی از تنوع ژنتیکی بر اساس صفات کمی و کیفی محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس وجود تفاوت‌های معنی‌داری را بین جمعیت‌های مورد تلاقی نشان داد. همچنین مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌دار بین جمعیت‌های مورد مطالعه وجود دارد که بیشتر متأثر از خصوصیات والد مادری می‌باشد. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی‌دار بین برخی صفات مهم چون ارتفاع دانهال، محیط تنه، اندازه سطح برگ، طول و عرض برگ، نیاز سرمایی بذور، زود باردهی و غیره را نشان داد. نتایج تجزیه عامل‌ها نشان داد که 8 عامل اصلی با مقادیر بالاتر از یک، بیش از 73 درصد از واریانس کل را توجیه می‌کنند. تجزیه خوشه‌ای جمعیت‌ها بر اساس صفات مورد اندازه‌گیری به روش وارد، توانست ترکیب تلاقی دارای والد مادری مشترک را در یک گروه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Populations from Controlled Crosses between Iranian and Exotic Apples and Relationship between their Vegetative and Early Flowering Characters

نویسندگان [English]

 • Alireza Farokhzad 1
 • Zabiallah Zamani 2
 • Mohammadreza Fattahi Moghaddam 2
 • Alireza Talaei 3
 • Mohsen Mardi 4
 • Ali Gharghani 5
 • Ali Gharahlar 6
چکیده [English]

To study the relationship between some morphological, phonological and early flowering (reduced juvenile phase) characters during some different growing seasons, a study was performed on apple seedling populations obtained from controlled crosses. Some qualitative as well as quantitative traits were assessed in more than 400 progenies from four populations of crosses between ‘Golab-e Kohanz’ and ‘Shafi Abadi’ as pollen parents and ‘Golden Smoothee’ and ‘Red Spur’ as seed parents. Such statistical parameters as Coefficient of Variance as well as Shannon- Wearver index, as indices for genetic diversity, were evaluated for quantitative and qualitative traits. Results of variance analysis revealed the existence of significant variation among populations. Also, mean comparisons of data showed the existence of significant variation among the studied populations (mainly affected by seed parents). Results of simple correlation analysis indicated the existence of significant, positive as well as negative correlations among some such important characteristics as tree height, trunk diameter, leaf area, length and width measures of leaf, seed chilling requirement, early flowering, etc. Results of factor analysis showed that eight main factors with each exceeding value one, accounted for more than 73 percent of total variance. Cluster analysis of populations based on the measured characteristics through Ward’s method categorized the individual offsprings of same seed parents in one group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • factor analysis
 • Mean comparison.
 • Morphological characters