حفظ کیفیت و افزایش عمرگلدانی گل بریده رز رقم ‘Grand Prix’ با استفاده از روش بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، کرج

4 محقق ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در کاهش کیفیت گل‌های بریده در دوره پس از برداشت، میزان تنفس آنها می‌باشد. بسته‌بندی در شرایط اتمسفرتعدیل یافته (MAP) روشی است که ضمن کاهش شدت تنفس محصول، منجر به افزایش طول عمر گلدانی باحفظ کیفیت گل‌های بریده می‌شود. در این پژوهش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بر روی گل بریده رز رقم ‘Grand Prix’ انجام شد. قبل از انجام تیمارها، گل‌های بریده رز در پوشش‌های پلی‌اتیلن قرار داده شدند. تیمارها شامل 4 زمان نگهداری در سردخانه (4:T1، 7:T2، 11:T3 و 14:T4) و سه ترکیب گازی (G2): بدون تزریق گاز، (G3): N292%+CO23%+O25% و (G4):N295%+O25% به همراه شاهد(G1) می‌باشد. پس از هر زمان نگهداری در سردخانه در دمای ?C1±4 و رطوبت نسبی 60%، پارامترهایی از قبیل گازهای اتیلن، CO2 و O2 داخل پوشش‌ها، قطرگل، میزان کاهش وزن گل، مواد جامد محلول در ساقه و طول عمر گلدانی اندازه‌گیری شدند. بر اساس نتایج، کمترین میزان اتیلن و بیشترین میزان مواد جامد محلول به ترتیب درتیمارهای T1G2 و G4 مشاهده شد. کمترین میزان قطرگل در بسته‌های حاوی ترکیب‌های گازی G2، G3 و G4 در مقایسه با شاهد به دست آمد. همچنین میزان گاز اکسیژن در داخل بسته‌ها کاهش و میزان گاز دی‌اکسیدکربن افزایش یافت و از نظر وزن درگل‌های داخل بسته‌ها، کاهشی مشاهده نگردید. بیشترین طول عمرگلدانی گل بریده رز رقم‘Grand Prix’ به مدت 11روز با استفاده از تیمار گازی G3 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maintainance of Quality and Extending the Vase Life of Cut Rose Flower ‘Grand Prix’ through Modified Atmospheric Packaging

نویسندگان [English]

  • Felora Dolatkhah 1
  • Younes Mostofi 2
  • Reza Famil Momen 3
  • Mohammadreza Shafiei 4
چکیده [English]

Respiration is one of the important factors to be considered in a determination of the quality of cut flowers during their postharvest preservation period. Modified Atmospheric Packaging (MAP) is an effective way of reducing respiration rate along with increasing vase life while the quality of cut flowers also well maintained. This research was conducted on the basis of a factorial experiment, using a Completely Randomized Design (CRD) of 3 replications on cut rose flower ‘Grand Prix’. Before the start of the treatments, the flowers were covered by polyethylene coverings. Treatments included four sampling times: T1 (4), T2 (7), T3 (11) and T4 (14) day periods, plus three gas combinations of: G2 (with no gas injection), G3 (5%O2+3% CO2 + 92% N2), G4 (5%O2+ 95%N2), and G1 as control. Following storage at 4 ± 1?C and 60% of RH., ethylene rate, CO2 and O2 concentrations inside the package, flower diameter, flower weight loss, ?Brix and vase life were assessed. According to the obtained results, the lowest ethylene and highest level of soluble solids were observed in T1G2 and G4 treatments, respectively. Minimum flower diameters were observed in packages of G2, G3 and G4 gas combinations as compared with control. The concentration of O2 inside the packages decreased while CO2 level being increased with no decrease, in the meantime, being observed in flower weights. Maximum vase life (11 days) of cut rose flower ‘Grand Prix’ was obtained through G3 treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethylene
  • Modified Atmospheric Packaging.
  • vase life