ارزیابی صفت تحمل به سرمای زمستانه درکلون‌های برخی ارقام دانه‌دار انگور ایران

نویسنده

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

امروزه به دلیل تغییر شرایط جوی و همچنین جابجایی ارقام و ژنوتیپ‌ها از مناطق مختلف جغرافیایی، خسارت‌های زیادی ناشی از سرمازدگی به موستانها وارد می‌گردد. از طرف دیگر تنوع وسیع انگور در ایران، احتمال گزینش ارقام و یا تک گیاهان برتر و متحمل به سرما را بعنوان یک فرضیه محکم مطرح می‌نماید. تحقیق حاضر در جهت ارزیابی تحمل به سرمای کلون‌های برخی از ارقام انگور دانه دار ایران و تعیین میزان خسارت وارده انجام شد. به این منظور پس از بروز تیمارهای سرمایی طبیعی (در کل بوته) و مصنوعی (در قلمه‌های جدا شده)، تعداد جوانه‌های سالم و آسیب دیده شمارش و درصد سرمازدگی محاسبه شد. براساس نتایج تجزیه آماری و کلاستر، ارقام و کلون‌ها را می‌توان در 4 گروه (حساس تا کاملاً متحمل) گروه‌بندی نمود. ارقام فخری و سیاه انگور بالاترین تحمل و ارقام ملایی و چفته در گروه نیمه‌متحمل به سرمای زمستانه قرار گرفتند. آستانه تحمل در برابرسرمای زمستانه در کلون‌های برتر متحمل C?1±20- درجه سانتی‌گراد بود و بالاترین صدمات در همان 24 ساعت اول اتفاق می‌افتد و افزایش مدت بروز سرما تأثیری در میزان خسارت جوانه‌ها ندارد. در بین صفات مورد مطالعه همبستگی فنوتیپی معنی‌دار وجود داشت. رگرسیون معنی‌داری برای برآورد مقدار تحمل به سرمای ارقام با کمک صفات مورد مطاله برازش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Winter Cold Tolerance Traits on Clones of Some Seeded Grape Varieties of Iran

نویسنده [English]

  • MohammadAli Nejatian
چکیده [English]

Nowadays, a lot of frost damage is inflicted upon vineyards because of changing weather conditions as well as introducing new of cultivars and genotypes from different geographical regions. On the other hand, the prevalence of a wide variety of grapes in Iran, the provides possibility of selection of superior and cold tolerant varieties (or single plants) which is proposed a strong hypothetical solution. Throughout this study, cold tolerance as well as damages inflicted upon some clones of some Iran seeded grape varieties were determined. Four branches (one year old) per each experimental plant were selected. Upon the incidence of cold (natural and artificial), the number of healthy and damaged buds were counted. Then, statistical and cluster analyses were performed. The results divided varieties and clones into four groups (from sensitive to quite tolerant). The highest tolerance against winter cold was observed in ‘Fakhri’ and ‘Siyah Angoor’ while Semi-tolerance in ‘Molaei’ and ‘Chafte’. Cold tolerance thereshold (in the best clones) was observed at –20±1°C. High damage occured during the first 24 hours and its continuation for longer time did not increased the degree of damage to buds. There was significant phenotypic correlation among the traits. A significant regression was fitted to estimate the level of cold tolerance of cultivars using morphological traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clonal improvement
  • Cooling
  • Regression.