بررسی اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیم و تغییر در فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در کاهو

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هومیک اسید به عنوان یک ماده آلی با باند کردن و جذب سطحی فلزات سنگین موجود در خاک احتمالاً باعث کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاه می‌شود. این روش می‌تواند از بهترین استراتژیهای کاهش خطرات ناشی از فلزات سنگین برای گیاه و متعاقباً برای انسان باشد. با توجه به اهمیت موضوع، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تکرار انجام شد. برای بررسی اثر کادمیم و هومیک اسید بر روی فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهو در کشت بدون خاک سه غلظت صفر، 2، 4 میلی‌گرم در لیتر کادمیم و سه غلظت صفر، 100 و1000 میلی‌گرم در لیتر هومیک اسید به محلول غذایی اضافه شد. سپس عکس العمل گیاه از طریق اندازه‌گیری تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن اثر مخرب کادمیم بر زی‌توده گیاه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش غلظت کادمیم با افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز برای کاهش دادن رادیکال‌های آزاد ناشی از تنش کادمیم همراه است. کادمیم در بافت گیاه تجمع می‌یابد و زی‌توده را کاهش می‌دهد. در غلظت‌های 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم به طور متوسط فعالیت پرکسیداز 7 و 29 درصد و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز 39 و 19 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. در حالی که با کاربرد هومیک اسید تغییرات آنتی‌اکسیدان‌ها و وزن گیاه در حضور کادمیم تعدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Humic Acid on Cadmium Accumulation along with Changes in Superoxide Dismutase and Peroxides Activity in Lettuce (Lactuca sativa L.)

نویسندگان [English]

 • Maryam Haghighi 1
 • Mohsen Kafi 2
 • ToktamSadat Taghavi 3
 • Abdolkarim Kashi 4
 • Gholamreza Savaghebi 2
1
2
3
4
چکیده [English]

Humic acid as an organic substance can bound heavy metals. It is a best way of decreasing the hazardous effect of heavy metals on plants and thereby on humans. A factorial experiment was conducted in a Completely Randomized Design of seven replications. The treatments consisted of three cadmium levels (0, 2 and 4 mgL-1), and three humic acid levels (0, 100, 1000 mgL-1) added to nutrient solution. Superoxide dismutase and peroxidase activities, biomass and leaf cadmium contents in lettuce were assessed. Peroxidase activity increased up to 7 and 29% and superoxide dismutase to 39 and 19% with the addition of 2 and 4 mgL-1 of cadmium respectively. When humic acid was added, the activity of antioxidant as well as the reduction in biomass content became more moderated. Leaf cadmium content increased with increasing cadmium concentration in the nutrient solution, whereas it decreased when humic acid was added to the nutrient solution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant.
 • Cadmium
 • Heavy metal
 • Lettuce
 • Peroxidase (POD)
 • Superoxide Dismutase (SOD)