ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

پیش‌بینی تلاقی‌های برتر قبل از انجام تلاقی و ارزیابی‌های مزرعه‌ای می‌تواند کارایی تولید بذور هیبرید را افزایش دهد. در چند دهه اخیر تعداد قابل توجهی از مطالعات وجود رابطه مثبت میان فاصله ژنتیکی برآورد شده توسط نشانگرهای مولکولی با هتروزیس را نشان داده‌اند. در این مطالعه به منظور بررسی روابط لاین‌ها، فاصله ژنتیکی و در نهایت انتخاب والدین مناسب جهت تولید واریته هیبرید از 16 لاین گوجه‌فرنگی، از نشانگرهای مولکولی SSR استفاده شده است. واکنش PCR با استفاده از 10 جفت آغازگر انجام شد که الگوی مناسب و قابل امتیازدهی برای 16 ژنوتیپ مورد مطالعه تولید کردند. در مجموع تعداد 35 آلل برای 10 مکان تکثیر شونده ریزماهواره‌ای مشاهده شد که از 2 تا 7 آلل برای مکان‌های مختلف متغیر بود که میانگین 5/3 آلل برای هر مکان تکثیر شونده را نشان می‌دهد. همچنین حداکثر PIC 84/0 و حداقل آن 30/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که نشانگرهای مولکولیSSR در تشخیص چندشکلی و فاصله ژنتیکی میان لاین‌های گوجه‌فرنگی کارآمد بوده و می‌تواند به عنوان ابزار دقیقی در آنالیز روابط ژنتیکی میان نمونه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود میان فاصله ژنتیکی برآورد شده توسط نشانگرهای مولکولی SSR با میزان هتروزیس در 63 هیبرید بررسی شده از نظر عملکرد، اندازه میوه، تعداد میوه و ماندگاری میوه رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An SSR-Based Assessment of Genetic Diversity in 16 Tomato (Lycopersicon esculentum) Lines and it’s Correlation with Heterosis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mohsenifard 1
  • Mohammad Farsi 2
  • Hossein Nemati 3
  • Khalil Malekzade 4
چکیده [English]

Prediction of superior crosses before their being performed, and an evaluation of the progeny in the field can lead to an increase in the efficiency of hybrid-seed production. A significant number of studies, during recent decades, have proved a positive relationship between heterosis and the genetic distance evaluated through molecular markers. SSR markers were employed to study the relationship as well as the genetic distances between the lines, and to select the appropriate parents for production of hybrid varieries from 16 evaluated tomatos. PCR amplification was performed using 10 primer pairs which resulted in appropriate and scorable patterns for the 16 evaluated genotypes. A total of 35 alleles were observed for the 10 SSR primers, ranging from 2 to 7 alleles per primer (with an average of 3.5). Maximum and minimum PIC values were calculated to be 0.84 and 0.30, respectively. The results indicated that SSR markers are efficient in polymorphism detection as well as in evaluation of genetic distance among tomato lines, and can be applied as accurate indicators in analysis of genetic relationships among genotypes. However, through our study on 63 hybrids, no significant relationship was observed between the SSR-evaluated genetic distances and the degree of heterosis concerning yield, fruit size, fruit count, and longevity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cross
  • Genetic distance.
  • hybrid