بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

2 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی روابط ژنتیکی مابین 72 رقم انگور زراعی و 65 ژنوتیپ وحشی استان آذربایجان غربی و کردستان از 19 جفت آغازگر ریزماهواره هسته‌ای استفاده شد. از مجموع 19 آغازگر تکثیر یافته مجموعاً 163 آلل در ارقام زراعی با متوسط 6/8 آلل و 153 آلل در ژنوتیپ‌های وحشی انگور با میانگین 05/8 آلل تکثیر شد. هتروزیگوتی مورد انتظار از 70/0 در انگورهای زراعی تا 73/0 در ژنوتیپ‌های وحشی متغیر بود. میزان هتروزیگوتی مشاهده شده در ارقام 72 /0 و در انگورهای وحشی 68/0 بود. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های مولکولی انگورهای زراعی و وحشی را در دو گروه متفاوت از همدیگر قرار داد. هر چند که در گروه انگورهای زراعی چند نمونه انگور وحشی نیز قرار گرفتند. نتایج حاصله از این تحقیق تفاوت‌های ژنتیکی را در سطوح مختلف بین ارقام زراعی و انگورهای وحشی نشان داد به طوری که به غیر از چند رقم بومی منطقه بانه و سردشت ارتباط ژنتیکی قوی بین جمعیت‌های وحشی و ارقام انگور مورد بررسی مشاهده نشد. ظاهراً این ارقام انگور مورد بررسی، با استثناء انگورهای بومی جنوب استان آذربایجان غربی، منشاء متفاوتی با انگورهای وحشی دارند. بر این اساس می‌توان اظهار داشت که طی زمان‌های بسیار قدیم ارقام زراعی به این ناحیه وارد شده‌اند و یا اینکه اجداد اولیه، که انگورهای زراعی این مناطق از آنها حاصل شده‌اند، در طی زمان از بین رفته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Genetic Relationship of some Iranian Wild and Cultivated Grapevines through Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Hamed Dolatibaneh 1
  • Seyed Aboulghasem Mohammadi 2
  • Ghasem Hassani 3
چکیده [English]

To assess the genetic relationships between 72 cultivated and 65 wild grapevines in West Azerbaijan and in Kurdistan, 19 SSR markers were employed. Microsatellitic primer pairs amplified, a total of 163 alleles with an average of 8.6 alleles/locus (for cultivars) and 153 alleles with an average of 8.05 alleles/locus (for wild samples). The expected heterozigosity varied from 0.7 in cultivars to 0.73 in wild grapevines. The observed heterozigosities were 0.72 for cultivars and 0.68 in wild grapes. Grouping genotypes based on the molecular data separated the cultivated and wild grapevines, although some wild genotypes were grouped together with cultivars. Molecular analyses, employing genomic microsatellites did not reveal any clear and close relationship between wild populations and cultivars. So, it can be concluded that either these cultivars have been introduced into these regions, or the first individuals domesticated, have vanished over the passage of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular marker.
  • phylogenetic
  • Sylvestris grapevine