اثر تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی بومی استان کردستان

نویسندگان

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی (نازکه، لاسوره و کویله) یک آزمایش گلدانی انجام شد. دانهال‎های سه ژنوتیپ بومی استان کردستان در معرض چهار رژیم آبی قرار گرفتند. دانهال‎های شاهد هر روز آبیاری شدند. تیمارهای تنش آبی زمانی آبیاری شدند که پتانسیل آب خاک به 4/0-، 8/0- و 2/1- مگاپاسکال رسید. افزایش ارتفاع گیاه، تراکم روزنه‎ها، محتوای کلروفیل برگ (کلروفیل a، b و کل) بعد از دوره تنش اندازه‌گیری شدند، اما پرولین و قندهای محلول کل (TSS) در طول دوره تنش و بعد از آبیاری مجدد تیمارهای تنشی تعیین گردیدند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تراکم روزنه ای و کلروفیل برگ (کلروفیل a، b و کل) تحت تأثیر تیمار آبیاری قرار نگرفتند. تنش آبی اثرات معنی‎داری بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی داشت. افزایش ارتفاع گیاه در ژنوتیپ نازکه و لاسوره در تیمارهای 8/0- و 2/1- مگاپاسکال متوقف شد اما در ژنوتیپ کویله 4/9 درصد شاهد در تیمار 8/0- مگاپاسکال رشد داشت. ژنوتیپ کویله در تیمار 4/0- مگاپاسکال رشد بیشتری نسبت به ژنوتیپ‎های دیگر داشت. پرولین و قندهای محلول در طول دوره تنش افزایش یافتند اما دو روز بعد از آبیاری مجدد در همه تیمارهای تنشی به حد شاهد رسیدند. مقدار پرولین آزاد و TSS در ژنوتیپ کویله در تیمارهای تنشی افزایش بیشتری نشان داد. بیشترین میزان پرولین و TSS در ژنوتیپ کویله در تیمار 2/1- مگاپاسکال بود. با توجه به نتایج ژنوتیپ کویله مقاومت بیشتری نسبت به شرایط خشکی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Growth and some Biochemical Traits of Three Pear Genotypes from Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Teimoor Javadi
  • Bahman Bahram Nezhad
چکیده [English]

In order to study the effects of different levels of water stress on growth and some biochemical traits of three pear genotypes (Nazkeh, Lasoreah and Kevilah), a pot experiment was established. Three pear genotype seedlings from Kurdistan province were exposed to four water supply regimes. Control seedlings were kept well watered everyday. Water stress treatments were irrigated when soil water potential reached – 0.4, -0.8 and -1.2 MPa. Plant height, stomatal density, leaf chlorophyll content (chlorophyll a, b as well as total) water were assessed following the stress period, but proline and Total Soluble Sugar (TSS) were determined both during water stress and after the plants being rewatered. The results of statistical analysis revealed that stomatal density and leaf chlorophyll contents (a, b and total) were not affected by stress treatments. Water stress exerted significant effects on growth and biochemical characteristics. Plant height decreased during water stress. Plant growth stopped in -0.8 and -1.2 treatments in Nazkeh and Lasoreh but plant height increment was 9.4 % of control in Kevilah in -0.8 MPa treatment. Kevilah had a higher growth rate in -0.4 MPa treatment as compared with the other genotypes. Proline and total soluble sugars increased during water stress period but reache the control levels 2 days past rewatering in all water stress treatments. The free proline and TSS content of leaves in Kevilah genotype increased at a higher rate when in water stress conditions. The highest contents of proline and TSS were observed in Kevilah genotype in -1.2 MPa treatment. The results indicated that Kevileh genotype was more resistant to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Pear genotype
  • proline
  • Total soluble sugar
  • water stress