بررسی اثر اکسید نیتریک و تیدیازورون بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)

نویسندگان

1 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 مربی پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

چکیده

جهت بررسی تأثیر اکسید نیتریک بر ماندگاری و برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)، گل‌های شاخه بریده با سدیم نیتروپروساید به عنوان منبع اکسید نیتریک در چهار غلظت (0، 20، 50 و 100 میکرومولار) به تنهایی و در ترکیب با سایر بازدارنده‌های بیوسنتز اتیلن شامل تیدیازورون و ساکاروز به صورت فاکتوریل در طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار، در شرایط محیطی دمای 2?20 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد، شدت نور 20- 15 میکرو مول بر ثانیه بر مترمربع و طول روز 12 ساعت به مدت 48 ساعت تیمار شده و سپس به آب مقطر منتقل شدند. طول عمر گل بریده، کیفیت ظاهری، استحکام ساقه، کلروفیل برگ و جذب آب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد غلظت 50 و 100 میکرومولار سدیم نیتروپروساید باعث افزایش عمر گلدانی در مقایسه با شاهد شده، همچنین غلظت 50 میکرومولار سدیم نیتروپروساید موجب حفظ کلروفیل برگ در مقایسه با شاهد در روز هشتم پس از تیمار شده است. تیمار با غلظت 50 میکرومولار تیدیازورون بهترین کیفیت ظاهری و تیمار با غلظت 50 میکرومولار تیدیازورون و نیز تیمار با غلظت 30 میلی‌مولار ساکارز موجب جذب آب بیشتر در مقایسه با شاهد شده است. تیمار با 100 میکرومولار سدیم نیتروپروساید به تنهایی و تیمار با 20 میکرومولار سدیم نیتروپروساید+50 میکرومولار تیدیازورون بر صفت استحکام ساقه گل شاخه بریده معنی‌دار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitric Oxide and Thidiazuron on Vase Life and some Qualitative Characteristics of Cut Carnation Flowers (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)

نویسندگان [English]

  • younes Mostofi 1
  • Pargol Rasouli 2
  • Rouhangiz Naderi 1
  • Gholamreza Bagheri Marandi 3
  • MohammadReza Shafiei 4
چکیده [English]

To study the effect of nitric oxide on longevity and some qualitative characteristics of cut carnation flowers (Dianthus caryophyllus cv. Nelson), cut flowers were treated for 48 hours with Sodium Nitroprusside (SNP) as a source of NO° donor at four concentrations (0, 20, 50 and 100µM) alone and in combination with other such ethylene inhibitors as thidiazuron and sucrose in a completely randomized design with three replication where the temperature was 20?2?C, 60–70% relative humidity,
15-20?mol s-1m-2 light intensity and 12 hours of photoperiodism. The flowers were then transferred into distilled water. The vase life of cut flowers, their appearance, chlorophyll content, stem firmness, and water absorption rate were recorded. The results indicated that the concentration treatments of 50 and 100µM SNP resulted in increase in vase life in comparison with control; also concentration treatment of 50µM thidiazuron maintained the chlorophyll in leaves in contrast to control when on the 8th day after treatment. The treatment of 50µM thidiazuron resulted in the best quality of appearance, and the treatment of 50µM thidiazuron as well as that with 30mM sucrose resulted in high water absorption in comparison with control. Concentration treatment of 100µM Sodium Nitroprusside alone and treatment with 100µM SNP in combination with 50µM of thidiazuron on were effective stem firmness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cut carnation
  • nitric oxide
  • sodium nitroprusside
  • ThiDiaZuron
  • vase life