بررسی تأثیر محلول‎پاشی پلی‌آمین‎های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

نویسندگان

1 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار علوم باغبانی موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

چکیده

درختان پسته مشکلات فیزیولوژیکی متعددی از جمله ریزش جوانه‎های گل، ریزش میوه‎‎ها، پوکی، ناخندانی، بدشکلی میوه‎ها و زود خندانی نشان می دهند و وقوع این مشکلات با کاهش عملکرد درختان پسته ارتباط نزدیک دارد. در این پژوهش تأثیر محلول‎پاشی پلی‎آمین‎های آزاد پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین بر مشکلات فیزیولوژیکی یاد شده و عملکرد شاخه‎های پسته رقم کله قوچی در دو سال متوالی پرمحصول و کم محصول بررسی گردید. محلول‎پاشی پلی‎آمین‎های آزاد در دو مرحله زمانی جداگانه یک هفته قبل از تمام گل و دو هفته بعد از تمام گل انجام گرفت. نتایج نشان داد که محلول‎پاشی پوترسین بر هیچ کدام از مشکلات فیزیولوژیکی پسته تأثیر معنی‎داری ندارد در حالی که محلول‎پاشی اسپرمین سبب کاهش این مشکلات و افزایش عملکرد شاخه‎ها گردید. اگرچه کاربرد تیمار اسپرمیدین بر کاهش ریزش میوه‎ها و کاهش تشکیل میوه‎های بدشکل تأثیر معنی‎داری نشان داد ولی بر عملکرد شاخه‎ها مؤثر نبود. مشاهده گردید که در هر دو سال پرمحصول و کم محصول، تأثیر محلول‎پاشی پلی‎آمین‎های اسپرمین و اسپرمیدین به میزان زیادی بستگی به زمان کاربرد و غلظت مورد استفاده آنها دارد و به نظر می‌رسد که کاربرد پلی‎آمین اسپرمین نقش مهمی در جلوگیری از پدیده ریزش و همچنین بهبود رشد و نمو میوه و عملکرد شاخه‎ها ایفا می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spray Application of Free Polyamines on Prevention of Some Physiological Problems in Pistachio, "Kalle-Ghoochi" Variety

نویسندگان [English]

  • Alireza Talaei 1
  • Masoud Khezri 2
  • Amanolah Javanshah 3
1
2
3
چکیده [English]

Pistachio trees exhibit some such physiological problems as abscission of inflorescence buds, fruit fall, the incidence of blank, non-split, early split and deformed nuts. The occurrence of the problems would be closely related to diminishing yield. In this study, the effect of Putrescine (Put), Spermidine (Spd) and Spermine (Spm) on these shortcomings and on the yield of "Kalle-Ghooochi" pistachio was investigated in two consecutive (“on” and “off”). Free Polyamine treatments were applied one week before and two weeks after full bloom. Results showed that Spm, unlike Put, decreased the physiological shortcomings of the fruit and increased yield. Spd treatment decreased the percentage of both fruit abscission and deformed nuts, but did not affect yield. In any of the “on” and “off” years, the effect of Spm and Spd was greatly dependent on both the time of application and on the concentrations used. It seems that application of Spm dominantly plays a key role in controlling the abscission of inflorescence buds and also in improvement of growth and development of pistachio nuts resulting in increase in the yield on pistachio tree shoots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blankness
  • Early-splitting
  • Fruit abscission
  • Inflorescence bud abscission
  • Non-splitting
  • Nut deformation