ارزیابی تاثیر انواع خاک پوششی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus L.)

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه مهندسی فضای سبز و استادیار اصلاح و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

خاک پوششی سطح بستر کلونی شده توسط میسلیوم را پوشانده و نقش اساسی در تحریک و القاء توسعه اندام‌های گره‌ای در تولید قارچ دکمه‌ای دارد. به منظور استفاده از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و کاهش مصرف پیت در پرورش قارچ خوراکی، آزمایشی با هفده تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1389 در واحد تولیدی قارچ قوام، واقع در شهرستان شهریار صورت گرفت. تیمارها شامل: 1- کود دامی پوسیده و خاک لومی (50% و 50%)، 2- کود دامی پوسیده، کمپوست مصرف شده و خاک لومی (25%، 45% و 30 %)، 3- کود دامی پوسیده، 4- خاک لوم نیمه سنگین، 5- تفاله نیشکر و خاک لومی (50% و 50%)، 6- کمپوست مصرف شده و ماسه (60% و 40%)، 7- خاک لومی و ماسه (70% و 30%)، 8- سبوس برنج و خاک لومی (40% و 60%)، 9- کوکوپیت و پرلیت (60% و 40%)، 10-ضایعات چای و خاک لوم (50% و 50%)، 11- خاک هلندی، 12-پیت‌های شمال، 13- پیت‌های جنوب، 14- کمپوست مصرف شده و پیت‌های شمال (40% و 60%)، 15- کمپوست مصرف شده، 16- خاک رس و پیت‌های شمال (65% و 35%) و 17- خاک رس و شن (65% و 35%) می‌باشند. در خاک‌های پوششی هلندی و پیت شمال میسلیوم به ترتیب در کمترین زمان در مقایسه با سایر تیمارها سطح خاک را پوشاند. نتایج نشان داد که تیمار کمپوست مصرف شده و پیت شمال (40% و 60%) بعد از پیت هلندی در بین خاک‌های پوششی مورد بررسی بیشترین میزان عملکرد (93/20 کیلوگرم) محصول را داشت. همچنین قارچ‌های برداشت شده از تیمار مزبور به طور معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد دارای درصد پروتئین بیشتر (کیفیت بالاتر) نسبت به سایر تیمارها بود. کمترین میزان عملکرد در تیمار خاک لومی باغی و ماسه (70% و 30%) مشاهده شد. بنابراین می‌توان از کمپوست مصرف شده جهت کاهش بکارگیری پیت در صنایع تولیدی قارچ دکمه‌ای استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Casing Soils on Quantitative and Qualitative Characteristics of Button Mushroom (Agaricus bisporus L.)

نویسندگان [English]

  • Dariush Ramezan
  • Baratali Siahsar
چکیده [English]

Casing material or soil (casing) is used in mushroom (Agaricus bisporus) culture to cover a nutritional composted substrate colonised with mycelium, and has an essential function in stimulating and promoting the development of sporophores (fruit bodies). In order to use the agricultural by products (different wastes) to reduce peat consumption of casing soil in button mushroom production, an experiment was conducted in 2010 with treatments of casing soil and three replicates in a completely randomized design. Treatments consist of: 1- decomposed manure and loam soil (50%, 50%), 2- decomposed manure, spent mushroom compost and loam soil (25%, 45%, 30%), 3- decomposed manure, 4- moderate loam soil, 5- bagasse and loam soil (50%, 50%), 6- spent mushroom compost and sand (60%, 40%), 7- loam soil and sand (70%, 30%), 8- rice waste and loam soil (40%, 60%),9- cocopeat and perlit (60%, 40%),10- tea waste and loam soil (50%, 50%), 11- Holland peat, 12- north peat, 13- south peat, 14- spent mushroom compost and north peat (60%, 40%),15- spent mushroom compost, 16- clay soil and north peat (65%, 35%), and 17- clay soil and sand (65%, 35%). A comparison of means with Duncan's Multiple Range Test (DNMRT) indicated that in Holland peat and north peat, mycelium could cover soil in shortest time compared to the other treatments. Results indicated that treatment of spent mushroom compost + north peat (40%, 60%) produced highest yield (2093 kg) after Holland peat. In addition, in this treatment, harvested mushroom had the highest protein content compared to other treatments. The lowest yield was obtained in loam soil + sand (70% , 30%) due to an final decrease of casing soil porosity and Water Holding Capacity. Therefore, spent mushroom compost is an alternative to reduce peat consumption in button mushroom production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Aaricus bisborus
  • Casing
  • Peat
  • Spent Mushroom Compost